Zagotavljanje kakovosti

Okoljska politika

V C&G d.o.o. Ljubljana spremljamo in dosledno upoštevamo zakonske zahteve glede okolja, ki se nanašajo na izvajanje naših dejavnosti na področju elektroenergetike in ekologije. Okoljska politika je izhodišče za nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja in organizacijske kulture.

V skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2015 izvajamo naslednje naloge obvladovanja delovanja SRO:

 • prepoznavanje tistih neposrednih in posrednih okoljskih vidikov svojih dejavnosti, proizvodov in storitev, ki jih lahko obvladujemo in za katere pričakujemo, da lahko nanje vplivamo,
 • ugotavljanje tistih neposrednih in posrednih okoljskih vidikov, ki pomembno vplivajo ali lahko pomembno vplivajo na okolje,
 • prepoznavanje relevantnih okoljskih zakonskih in drugih okoljskih zahtev,
 • postavljanje okoljske politike, ciljev ter programov za njihovo doseganje, pri čemer upoštevamo pomembne okoljske vidike, stanje izvajanja zakonskih in drugih zahtev, tehnološke zmožnosti ter finančne, izvedbene in poslovne zahteve.

Vodstvo skrbi za visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih in se zavezuje k:

 • zagotavljanju potrebnih aktivnosti, s katerimi bomo neposredno in posredno prispevali k stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaženja,
 • izpolnjevanju vseh zakonskih in drugih okoljskih zahtev,
 • posredovanju okoljske politike zainteresirani javnosti,
 • določanju jasnih meril glede odgovornosti pri izvajanju delovnih postopkov, ki lahko vplivajo na okolje,
 • dobavitelje in pogodbenike obveščati o postopkih, ki se nanašajo nanje in zahtevati njihovo izvajanje in skrb za okoljsko naravnanost,
 • zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje okoljskih programov.

Okvirni cilji:

 • prepoznati in meriti vplive na okolje,
 • dvigovanje ekološke zavesti strokovne javnosti, z aktivnim vključevanjem v postopke sprejemanja zakonske in podzakonske okoljske regulative,
 • zmanjševanje obremenjevanja okolja z razvojem in uporabo novih okolju bolj prijaznih tehnologij,
 • posredno zmanjševanje vplivov na okolje z zbiranjem in odstranjevanjem nevarnih odpadkov v energetiki in industriji.

Politika kakovosti

Kakovost celotnega poslovanja je odločilnega pomena za dolgoročno poslovno uspešnost organizacije. Da bomo kakovost celovito obvladovali smo upoštevali vse dejavnike, ki na kakršenkoli način vplivajo na kakovost procesa oz. projekta ter proizvoda ali storitve.

Poslovnik kakovosti (PKRO) velja za vse procese in dejavnosti znotraj podjetja C&G d.o.o. Ljubljana na lokaciji Riharjeva ulica 38 ter za najeto skladišče na Tržaški cesti 135 v Ljubljani.

Pri tem nam je cilj prilagajanje specifičnim potrebam kupca oz. trga in zagotavljanje dolgoročne uspešnosti organizacije.

Človeški viri so najpomembnejši nosilci načrtovanja in izvajanja najrazličnejših nalog, zato bodo tudi v prizadevanjih na poti k izboljšanju kakovosti poslovanja nedvomno prispevali največji delež. To so spoznali vsi zaposleni ter sprejeli to kot dejstvo in pri svojem delu to tudi upoštevajo.

Kot vodilo in pripomoček za obvladovanje kakovosti nam je v pomoč mednarodni standard ISO 9001:2015. Pri tem posebno pozornost namenjamo:

 • stalnemu izobraževanju, usposabljanju, pridobivanju novih znanj in informiranju na vseh nivojih,
 • nenehnemu spremljanju razvoja novih tehnologij in opreme ter posodabljanju naše tehnologije, opreme in delovnih postopkov,
 • gradnji korektnih partnerskih odnosov s kupci, poslovne odnose s kupci ter prilagajanju njihovim specifičnim zahtevam,
 • usklajenosti z domačimi in mednarodnimi predpisi in standardi,
 • celovitemu obvladovanju sistema vodenja kakovosti
 • usklajenemu sodelovanju z dobavitelji materialov, opreme in storitev,
 • odkrivanju in preprečevanju napak, nadziranju zastavljenih nalog in planov,
 • ugotavljanju odstopanj in njihovih vzrokov ter na osnovi tega predlaganju in uvedbi izboljšav, ki bodo zagotavljale stalno rast kakovosti in tako optimizirale stroške poslovanja,
 • pripravi konkretnih ciljev opredeljenih v letnih planih organizacije ter njihovem izpolnjevanju,
 • informiranju zaposlenih na vseh nivojih organizacije.

Organizacija obvladuje kakovost tudi na področju usposabljanja izvajalcev za vgraditev, vzdrževanje, servisiranje in popravila Ex-opreme.

Zaradi izpolnitev zahtev naročnika NEK je organizacija uskladila zagotavljanje kakovosti proizvodov in storitev tudi s predpisi 10CFR50 Appendix B in 10CFR21.

Z zavezanostjo k politiki kakovosti zagotavljamo, da so proizvodi oz. storitve v skladu z zahtevami in pričakovanji kupcev ter domačimi in mednarodnimi standardi. Kakovost zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa. Uveljavljamo načelo, da je vsak delavec odgovoren za kakovost svojega dela; torej mora v celoti zadovoljiti tako zunanje, kot tudi ”interne” kupce oz. sodelavce v poslovnem procesu. Kakovost motiviramo z usposabljanjem.

Zavezujemo se k izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. S politiko kakovosti so seznanjeni in jo poznajo vsi zaposleni v organizaciji ter njeno primernost pregledujemo na vodstvenih pregledih.


Ex certifikat

Zaradi zahtev in potreb tržišča, se je pokazala možnost angažiranja na tako imenovanem reguliranem področju, ki ga ureja evropska direktiva št. 94/9/ES, imenovana ATEX (Eksplozivne Atmosfere).  To so objekti oziroma procesi v okoljih, v katerih obstaja potencialna nevarnost nastanka eksplozije (Ex okolja). Takšna okolja so rafinerije, bencinski servisi, lakirnice, skladišča vnetljivih plinov par ali vnetljivega prahu in druga. Izvajanje kakršnih koli aktivnosti v takšnih okoljih nalaga izvajalcem, da so za to posebej usposobljeni, kar izkazujejo s certifikatom o usposobljenosti za aktivnosti na tem področju. V našem  primeru  so to sledeče aktivnosti: 

 • vgraditev električne opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • vzdrževanje električne opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih in
 • popravila in servisiranje Ex opreme.