Reference

Pomembnejši projekti

 • Prvi izvoz PCB odpadkov v Sloveniji, januar 1991 (Elektro Celje, Termoelektrarna Šoštanj -TEŠ, Cestno podjetje Celje)
 • Začetki vzdrževanja SN in VN opreme, 1991 (reg. Stikala)
 • Regeneracija VN in SN oljnih merilnih transformatorjev , 1992
 • Prvi DV s PAS tehniko v Sloveniji, december 1993 (Elektro Ljubljana)
 • Začetki uporabe SN kompozitnih izolatorjev SDI 50, december 1993 (Elektro Ljubljana)
 • Prvi kombinirani VN merilni transformatorji v Sloveniji, 1996 (Elektro Primorska, RTP Koper)
 • Začetki uvajanja avtomatizacije – prva vgradnja odklopnih ločilnikov SOULE “kompasaž” in indikatorjev okvare PAC v Sloveniji, 1992 (Elektro Ljubljana)
 • Prva hladnoskrčna spojka in končnik v Sloveniji, 1994 (Elektro Celje)
 • Prvo avtomatizirano LM z integriranim odklopnim ločilnikom S & C v Sloveniji, 1996 (Elektro Ljubljana)
 • Uvajanje novega 20 kV PDC skoznika, 1997 (Elektro Ljubljana)
 • Prvo Shunt stikalo v Sloveniji, 1999 (Elektro Celje, RTP Rogaška Slatina)
 • Začetki izoliranja SN zbiralk energetskih transformatorjev s 3M trakovi, 1999 (Elektro Ljubljana, RTP Šiška)
 • Začetki projektiranja EE postrojev in DV, 1999 (Elektro Celje)
 • Obnova VN stikališča 220/110/35 kV RTP Kleče 4. faza, 2000 (Elektro Slovenija – ELES)
 • Obnova in rekonstrukcija RTP 110/20 kV Vrtojba, 2000 (ELPR)
 • Montaža OPGW, na DV 2 x 400 kV Maribor – Krško, 2000 (ELES)
 • Obnova VN stikališča 220/110/35 kV RTP Kleče 5. faza, 2001 (ELES)
 • Obnova HE Drava 2. Faza, 2001 (Dravske elektrarne Maribor – DEM)
 • Dobava in montaža opreme TP 13 in TP 18 Talum, 2001 (TALUM)
 • Izgradnja 110 kV TR polja v RTP 110/20 kV Pivka, 2001 (Elektro Primorska)
 • Dobava opreme za RTP 110/20 kV Bršljin, 2001 (Elektro Ljubljana)
 • Dekontaminacija in razgradnja energetskega transformatorja Končar 31,5 MVA, 110 kV v RTP Selce, 2001 (ELES)
 • NN plošča lastne porabe v TET2 ” prizma”, 2001 (Termoelektrarna Trabovlje)
 • Začetki nadzorstva v industriji, 2001 (Cementarna Trbovlje, Cinkarna Celje)
 • Dobava opreme v RTP 400/110 kV Krško, 2002 (ELES)
 • Gradnja daljnovoda Fala – Pekre, 2002 (ELES)
 • Nadzor v RTP Laško in RTP Brežice, 2002 (Elektro Celje)
 • Energetski management, 2002 (HIT Nova Gorica, Slovenske železnice,…)
 • Lasersko snemanje daljnovodov, 2002 (ELES)
 • RTP 110/20/20 kV Sežana, 2003 (Elektro Primorska)
 • Snemanje daljnovodov s termografijo, 2003 (Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Primorska )
 • RTP Ribnica 110/20 kV, 2004 (Elektro Ljubljana)
 • Soproizvodnja toplotne in električne energije na lokaciji JP TOM Maribor, 2005 (Moja Energija)
 • Rekonstrukcija HE Medvode, 2005 (SEL)
 • HE Boštanj LOT EA, 2005 (Holding Slovenske elektrarne -HSE)
 • Energetska zasnova Občine Hrastnik, 2006 (Občina Hrastnik)
 • DV priključek za RTP Vrhnika, 2007 (Elektro Ljubljana)
 • HE Blanca, 2007 (HSE)
 • Servis VN in SN opreme, 2007 (ELES)
 • RTP Radeče, 2007 (Elektro Ljubljana)
 • RTP Vrhnika, 2007 (Elektro Ljubljana)
 • Ozemljitve (Loresco) TP Lukanja, 2007 (Elektro Maribor)
 • Diagnostika kablov, 2007 (Elektro Gorenjska)
 • Georadarske meritve, 2007 (Hidrogeologija, Geotehnologija, Ekologija, Monitoring – HGEM)
 • Lociranje kablovoda, 2007 (SCT)
 • Lasersko snemanje 4 RTP-jev, 2007 (ELES)
 • Videonadzorni sistemi RTP, 2007 (Elektro Ljubljana)
 • Lisa RP Cerkno, 2007 (Elektro Primorska)
 • Lasersko snemanje RTP, 2008, (Elektro Slovenija)
 • Lasersko snemanje daljnovodov, 2008 (Hrvatska elektroprivreda – HEP)
 • RTP železniki, 2008 (Elektro Gorenjska)
 • Menjava transformatorjev, 2008 (Silkem)
 • LOT M in LOT MT, 2008 (SEL)
 • RTP Plave in Bistrica, 2008 (Elektro primorska)
 • Energetski management, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (Slovenske železnice)
 • Kompresorske postaja Ajdovščina, 2009 (Geoplin plinovodi)
 • Dobava transformator 40 MVA, 2009 (Elektro Gorenjska)
 • OPPC, 2009 (ELES)
 • Obnova HE Dravograd, LOT RS – VN, 2010 (DEM)
 • Dobava TR 2 X 40 MVA HE Moste, 2010 (Elektro Gorenjska)
 • RTP Litostroj – 110 kV GIS, 2010 (Elektro Ljubljana)
 • Dobava 110 kV kabla RTP Litostroj – RTP Šiška, 2010 (Elektro Ljubljana)
 • Lastna raba RTP Divača, 2010 (Elektro Slovenija)
 • Lasersko snemanje RTP-jev, 2010 (Elektro Slovenija)
 • Lasersko snemanje RTP Radvanje, 2010 (Elektro Maribor)
 • Šolanje Delo pod napetostjo – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Lasersko snemanje 4 x RTP, 2011 (ELES)
 • Havarijski stebri, 2011 (ELES)
 • Lastna raba RTP Krško, 2011 (ELES)
 • HE Mavčiče – LOT LP, 2011 (SEL)
 • Mobilno vzdrževanje 2008,2009,2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (ELES)
 • HE Krško – dobava elektro opreme, 2012 (Hidroelektrarne Na Spodnji Savi – HESS)
 • Dobava in montaža OPPC in sistem za merjenje temperature vodnika, 2012 (ELES)
 • Dobava OPPC in OPGW DV 110 kV Trbovlje – Brestanica, 2012 (ELES)
 • Dobava in montaža primarne in sekundarne opreme 20 kV stikališča RTP Koper, 2012 (Elektro Primorska)
 • Gradnja prenosnega plinovoda M1/1 na odseku Ceršak-Kidričevo, 2012 (Geoplin plinovodi)
 • Modernizacija žel. proge Divača – Koper, ENP Dekani, 2012 (Slovenske železnice)
 • Dobava VN opreme, 20 kV celic in sekundarna oprema RTP Radvanje, 2012 (Elektro Maribor)
 • Jamski transformatorji in sekundarna zaščitna stikala, 2012 (Premogovnik Velenje)
 • Prestavitev 110 kV daljnovodnega in kablovodnega portala, 2012 (Termoelektrarna Toplarna Ljubljana – TE-TOL)
 • Lastna raba RTP Maribor, 2012 (ELES)
 • Plinska elektrarna, 2012 (Snaga Maribor)
 • Lastna raba RTP Ilirska Bistrica, 2012 (ELES)
 • GIS zbiralke RTP Gorica , 2012 (ELES)
 • GIS oprema RTP Bohinj, 2012 (Elektro Gorenjska)
 • Lasersko snemanje – Nuklearna Elektrarna Krško- NEK, 2012 (NEK, Sipro)
 • Lasersko snemanje GIS in HIS, 2012 (ELES)
 • Helikoptersko lasersko snemanje, 2012 (AD “Elektromreža Srbije” – EMS)
 • Lasersko snemanje GIS in RTP, 2013, 2014 (ELES)
 • GPR in Laser, 2013 (NEK, SEL)
 • Lasersko snemanje, 2013 (Premogovnik Velenje)
 • Delo pod napetostjo – čiščenje na  srednji napetosti, 2013 (Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor)
 • Delo pod napetostjo – NN, 2013 (Elektro Celje)
 • Dobava VN in SN opreme ter opreme lastne rabe RTP Mengeš, RTP Domžale, 2013 (Elektro Ljubljana)
 • Dobava 3 energetskih transformatorjev 31,5 MVA, 110_21_10.5 Kv, YNyn 6 (d5); ONAN RTP Ravne, RTP Rogaška Slatina, 2013 (SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – SODO)
 • RTP 110/20 kV Podvelka (Oprema 110 (GIS) s priključki za RTP Podvelka – Dobava in montaža 110 GIS Postroja z VN kablovodom, 2013 (Elektro Maribor in ELES)
 • NEP1 SN 6,3 kV stikališče (11 SN celic) – dobava, 2013 (Premogovnik Velenje)
 • Projektiranje in zamenjava diesel električnega agregata za Nevrološko kliniko Ljubljana, 2013 (Univerzitetni klinični center Ljubljana – UKC)
 • Izgradnja DV 2 x 400 kV Beričevo – Krško, 2014 (ELES)
 • TP Litopon, 2014 (Cinkarna Celje)
 • Dobava 4 energetskih transformatorjev moči 2x20MVA in 2×31,5MVA RTP Podvelka, RTP Tezno, 2014 (SODO)
 • Dobava in montaža opreme lastne rabe za rekonstrukcijo stikališča 400 in 110 kV RTP Okroglo, 2014 (ELES)
 • HE Vrhovo – demontaža stare 110 kV opreme, dobava in montaža nove 110 kV opreme, 2014 (SEL)
 • HE Mavčiče – zamenjava mrežnih (blok) transformatorjev 1 in 2, 2014 (SEL)
 • Dobava havarijskih stebrov, 2014, 2016, 2017 (EMS, Elektro Merkur, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Operatori i Sistemit të Transmetimit – OST)
 • Gradnja prenosnega plinovoda M2/1 na odseku Rogaška Slatina – Trojane, 2014 (Plinovodi)
 • Dobava transformatorjev za RTR Polje, Bežigrad, Kamnik, 2015 (Elektro Ljubljana)
 • Modernizacija žel. proge Divača – Koper, etapi B in C (ENP Divača), 2015 (Slovenske železnice)
 • Izvedba priključnega KBV za RTP 110/20 kV Podvelka, 2015 (ELES)
 • Izdelava, dobava in montaža energetskih transformatorjev za RP 110 kV Hudo in RTP Beričevo za potrebe LR, 2016 (ELES)
 • Izgradnja DV 2×110 kV Kleče-Litostroj, 2016 (Elektro Ljubljana)
 • Sanacija DV 20 kV Grosuplje Ivančna Gorica, 2016 (Elektro Ljubljana)
 • Rekonstrukcija RTP Lipa – 2. faza, 2016 (Petrol Energetika)
 • Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana), 2016 (Snaga)
 • Inštalacija Diesel električnega agregata v hospitalu, 2016 (UKC)
 • Izgradnja priključnega voda za RTP 110/20 kV Žalec in 20 kV kanalizacije, 2016 (SODO)