Poslanstvo, vizija, cilji

POSLANSTVO
C&G je specializirana storitvena organizacija za področja električnih napajalnih sistemov, sistemov vodenja in zaščite, učinkovite rabe energije in ekologije.

VIZIJA
Podjetje bo zagotavljalo celovito ponudbo inženiring storitev za področja električnih napajalnih sistemov, vodenja in zaščit, učinkovite rabe energije in ekologije, za projekte infrastrukture (energetika, železnica, ceste, plinovodno omrežje) in industrije na domačem in izbranih tujih trgih.

STRATEŠKI CILJI
Priložnost na trgu predstavljajo predvidene večje investicije v energetiko, plinovodna omrežja, ekologijo in železnice tako na domačem, kot na tujem trgu. Organizacija bo sodelovala na domačih in mednarodnih razpisih za projekte izgradnje energetskih objektov kot so hidroelektrarne, daljnovodi, transformatorske postaje, centri vodenja in napajalni sistemi (NN in SN), kjer ima organizacija večje možnosti za pridobitev naročil zaradi referenc in ugleda.

S ciljem čim bolj suverenega nastopa na trgu, organizacija vstopa tudi na regulirano področje, ki ga obravnava evropska regulativa z ATEX direktivo. To področja zajema vgradnjo, vzdrževanje in servisiranje protieksplozijsko zaščitene opreme (Ex oprema). RS je omenjeno direktno privzela in pravno uredila s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti Ur. l. RS št. 102/2000 in spremembami Ur. l. RS št. 91/2002 in Ur. l. RS št. 16/2008.

V naslednjih letih bo organizacija postala dobavitelj opreme za nuklearne elektrarne, specializirana oziroma usposobljena tudi za dobavo opreme pod klasifikacijo »safety related« v skladu z ameriško regulativo 10 CFR 50 App B.