Okoljska politika

V C&G d.o.o. Ljubljana spremljamo in dosledno upoštevamo zakonske zahteve glede okolja, ki se nanašajo na izvajanje naših dejavnosti na področju elektroenergetike in ekologije. Okoljska politika je izhodišče za nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja in organizacijske kulture.

V skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2015 izvajamo naslednje naloge obvladovanja delovanja SRO:

 • prepoznavanje tistih neposrednih in posrednih okoljskih vidikov svojih dejavnosti, proizvodov in storitev, ki jih lahko obvladujemo in za katere pričakujemo, da lahko nanje vplivamo,
 • ugotavljanje tistih neposrednih in posrednih okoljskih vidikov, ki pomembno vplivajo ali lahko pomembno vplivajo na okolje,
 • prepoznavanje relevantnih okoljskih zakonskih in drugih okoljskih zahtev,
 • postavljanje okoljske politike, ciljev ter programov za njihovo doseganje, pri čemer upoštevamo pomembne okoljske vidike, stanje izvajanja zakonskih in drugih zahtev, tehnološke zmožnosti ter finančne, izvedbene in poslovne zahteve.

Vodstvo skrbi za visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih in se zavezuje k:

 • zagotavljanju potrebnih aktivnosti, s katerimi bomo neposredno in posredno prispevali k stalnemu izboljševanju ravnanja z  okoljem in preprečevanju onesnaženja,
 • izpolnjevanju vseh zakonskih in drugih okoljskih zahtev,
 • posredovanju okoljske politike zainteresirani javnosti,
 • določanju jasnih meril glede odgovornosti pri izvajanju delovnih postopkov, ki lahko vplivajo na okolje,
  dobavitelje in pogodbenike obveščati o postopkih, ki se nanašajo nanje in zahtevati njihovo izvajanje in skrb za okoljsko naravnanost,
 • zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje okoljskih programov.

Okvirni cilji:

 • prepoznati in meriti vplive na okolje,
 • dvigovanje ekološke zavesti strokovne javnosti, z aktivnim vključevanjem v postopke sprejemanja zakonske in podzakonske okoljske regulative,
 • zmanjševanje obremenjevanja okolja z razvojem in uporabo novih okolju bolj prijaznih tehnologij,
 • posredno zmanjševanje vplivov na okolje z zbiranjem in odstranjevanjem nevarnih odpadkov v energetiki in industriji.