Okoljska energetika

OD SEDIMENTOV DO GRADNIKA

NADZOROVANA POLNITEV SOLDIFICIRANEGA MULJA

V GEOTEKSTILIJO V REALNEM ČASU

Unikatnost tehnološke rešitve isTech REISS+ in SEISS + se kaže v obdelavi mešanice mulja na izhodu iz črpalne cevi črpalnega bagra v realnem času s kontrolo nad izcednimi vodami in preostankom obdelanega mulja.

IsTech tehnologija omogoča obdelavo rečnega oz. jezerskega sedimenta ob izkopavanju mulja v realnem času na način, da je ta primeren za takojšno kontrolirano polnitev standardiziranih in certificiranih geotekstilij, oziroma se sediment obdela do lastnosti, potrebnih za začasno odlaganje in transport.

Celotna obdelava sedimenta po isTech tehnologiji poteka na cevovodu plovnega bagra – črpalke v realnem času ob izkopavanju. Postopek soldifikacije muljne mešanice omogoči kontrolirano odvajanje viškov vode (očiščene trdnih delcev) nazaj v naravo. V primeru direktne polnitve geotekstilij s to tehnologijo pa je omogočena nadzorovana polnitev soldificiranega mulja v geotekstilije skrajšajo se časi konsolidacij in poveča stabilnost geotekstilij ob posameznih polnitvah.

Zvezno izvajanje operacij

Gradnik je kompozit stabiliziranih rečnih in jezerskih muljev, napolnjenih v geotekstilijo. Ta proizvod je pripravljen z namenom, da se rečni in jezerski mulj po polnitvi in konsolidaciji v geotekstiliji lahko uporabi kot gradbeni kompozit z namenom utrjevanja in izgradnje poplavnih nasipov in varovanja pred erozijo.

Dupleško jezero - odstranjevanje mulja

Dupleško jezero – odstranjevanje mulja s črpanjem

Zvezno izvajanje operacij ob črpanju sedimentov iz rek ali jezer je do sedaj predstavljalo za vse investitorje in načrtovalce omenjenih del časovno in tehnološko problematičen, predvsem pa okoljevarstveni izziv. Znanim metodam obarjanja s pomočjo flokulantov ni do sedaj sledila nobena tehnologija s tehnološkimi nadgradnjami in inovacijami, ki bi postopek soldifikacije povezala v zvezno funkcijo nadaljnje obdelave ali polnitve ob samem izvajanju črpanja z namenom poglabljanja dna rek ali jezer.

Do sedaj grajeni vmesniki v obliki začasnih ali trajnih zalogovnikov – lagun za odlaganje črpanega in refuliranega sedimenta so v dosedanjih praksah predstavljali prostorski in gradbeni zalogaj, ki je bil z okoljskega vidika tega istega početja vedno pod vprašajem skladnosti z zakonodajo in veljavnimi uredbami. Od leta 2015 dalje, pa isTech tehnologija (skupina IsGroup), referenčno dokazuje možnost koristne uporabe sedimentov – morskih, rečnih in jezerskih muljev, ki so sicer klasificirani kot odpadek.

Polnenje geotekstilije

Polnjenje geotekstilije s soldificiranim muljem

Sedimenti po obdelavi na cevi

Sediment po obdelavi na cevi (odvzem vzorca za analizo) – voda je v realnem času očišče- na trdnih delcev in se lahko vrača nazaj v naravo, trdni delci se lahko uporabijo tudi za gradnjo nasipov ipd.

Priprava goetekstilije

Priprava geotekstilije za polnjenje s soldifici- ranim muljem

Nadgradnja tehnologije

Zaradi razlike v tipološki specifični strukturi med rečnimi-jezerskimi in morskimi mulji je bila razvita nadgradnja tehnologije obdelave za vsako od omenjenih vrst sedimenta. Poleg isTech REISS (riverbed excavation instant sedimentation solution) in isTech SEISS (seabed excavation instant sedimentation solution) sta razviti in v realnih projektih izvedeni s potrjenimi referencami naročnikov še isTech REISS+ in isTech SEISS+ tehnologiji, ki ravno dodajata prepotrebno nadgradnjo za realno izvajanje projektov z merljivo tehnično in ekonomsko oportuniteto napram dosedanjim praksam.

 

Primerjalno in zgolj v pogledu funkcije sta tehnologij podobni, saj obe omogočata hipno posedanje s stabilizacijo mešanice mulja v prvi fazi in odceditev ali ožemanje za namensko rabo mulja v drugi fazi – z ali brez polnitve v geotekstilije. Vendar je zaradi svojstev pristopa k oskrbi s črpanjem mulja z dna in njegovih specifičnih, tipoloških razlik v muljih, pristop k tehnološki rešitvi popolnoma drugačen, razen v delu (patentirane) tehnološke rešitve obdelave mešanice mulja na cevi z namenom primarne stabilizacije.

Zasipavanje

Zasipavanje geotekstilije – gradnja nasipa

Unikatnost tehnološke rešitve isTech REISS+ in SEISS + pa se kaže v obdelavi mešanice mulja na izhodu iz črpalne cevi črpalnega bagra v realnem času s kontrolo nad izcednimi vodami in preostankom obdelanega mulja. S tem smo edini rešili tehnološki problem direktne obdelave mešanice mulja na cevovodu v realnem času ob črpanju (procesu izkopavanja) neodvisno od kapacitete črpalnega bagra.

Tako je s soldifikacijo dosežena takojšna ločitev mulja in vode, s čimer se izkorišča polna kapaciteta črpalnega bagra, saj je njegovo delovanje nemoteno, hkrati s tem ločimo minimalno 80 odstotkov trdnih del- cev od vode, ki se tako očiščena vrača nazaj v naravo.

Ker celotna obdelava poteka na cevi, ni potrebno zagotavljanje dodatnega prostora, hkrati pa je možno po izločitvi vode takoj nadaljevati z obdelavo preostalega mulja  z namenom dodatnega zgoščanja in s tem zmanjšanja volumna v realnem času.

 

Nasip

Nasip – zasipana geotekstilija

Sonaravna tehnologija in reference

Da se bodo s temi praktičnimi rešitvami začele spreminjati usmeritve dosedanjih načrtovalcev, smo najavili v strokovnih najavah že septembra 2018, saj smo to že lahko podkrepili z več referenčnimi izvedbami v Luki Koper od leta 2015 dalje in z referenčnimi potrditvami po izvedenih operacijah z isTech tehnologijo na reki Dravi za potrebe DEM in njihovega koncesionarja RGP v letu 2017.

Poleg izpolnjenega pogoja ničelnega vpliva na okolje in prekvalifikacijo odpadka v gradbeni material s pomočjo IsTech tehnologije je ravno segment okoljske energetike postal tako zelo mogoč in izvedljiv ravno zaradi implementacije isTech tehnologije v načrtovanje celovitih rešitev ob izvajanju vzdrževalnih del na vodotokih v povezanosti z zagotavljanjem stabilnega vodno-energetskega potenciala in povezanih okoljskih sanacij, ki do sedaj niso bile izvedljive zaradi zakonskih omejitev.

Posebno poglavje pa v tem delu predstavlja okoljevarstveni in sonaravni vidik reševanja problematike sedimentov na način, da ta vodnemu, rastlinskemu in živalskemu svetu ohranja in v vrsti primerov tudi izboljšuje njihov naravni položaj. O tem zgovorno govorijo rešitve izvedene z isTech tehnologijo na reki Dravi v letu 2017 in na lokaciji Dupleškega jezera v občini Duplek spomladi 2020 – sanacija z izgradnjo poplavnega nasipa z gradnikom (kompozitom obdelanega rečnega-jezerskega mulja, napolnjenega v geotekstilijo), katerega na- ročnik je bila Občina Duplek, izvajalec pa konzorcij C&G in IS.

C&G d.o.o. Ljubljana je v okviru lastnega poslovnega modela okoljske energetike že od leta 2017 pristopal k izdelavi strokovnih podlag in metodologij za reševanje problematike sedimentov na reki Dravi za potrebe DEM in RGP, pri čemer je zasledoval orientacije EU o krožnem gospodarstvu – ničelni vpliv na okolje, pri tem se pa navezoval na BOT prakso in referenčne dosežke proizvajalca TenCate na Nizozemskem.

Navezanost z IS group in povezava z isTech tehnologijo je bila »naravna« povezava do sedaj raziskanega, opravljenega in referenčno izvedenega. V ta namen je v sodelovanju z občino Duplek in Direkcijo za vode RS izveden projekt sanacije protipoplavne ločnice Dupleškega jezera, ki je pred leti ostal nesaniran po vdoru vodne mase reke Drave z vsemi nanosi v Dupleško jezero.

Grafični prikaz 2

Grafični prikaz načina uporabe soldificiranega mulja v geotekstiliji – sanacija protipoplavne ločnice Dupleškega jezera.

Grafični prikaz

Grafični prikaz načina uporabe soldificiranega mulja v geotekstiliji – sanacija protipoplavne ločnice Dupleškega jezera

Projekt je tudi tehnološko-tehnično in geomehansko strokovno načrtovan za po- trebe dokazovanja v naravi, da črpani sediment iz Dupleškega jezera predstavlja material polnitve za gradnik, ki predstavlja kompozit obdelanih rečnih in jezerskih muljev, napolnjenih v geotekstilijo. Gradnik se izdela ob črpanju rečnega-jezerskega mulja z obdelavo na cevovodu po metodi isTech REISS in isTech REISS+. Z opisano metodo se rečni-jezerski mulj soldificira na način, da je omogočeno polnjenje v geotekstilijo, kjer se konsolidira in stabilizira tako, da ni izluževanja.

Gradnik predstavlja  proizvod,  pripravljen  z namenom, da se rečni in jezerski mulj po polnitvi in konsolidaciji v geotekstiliji lahko uporabi kot gradbeni kompozit z namenom utrjevanja in/ali izgradnjo poplavnih nasipgov, varovanja obale pred erozijo ali izgradnjo drugih podobnih inženirskih objektov. Njihovo dokazljivo uporabnost že dokazujejo prvi izsledki vseh potrebnih raziskav, ki jih izvajamo za potrebe pridobitve slovenskega tehničnega soglasja (v skladu z zakonodajo) s pooblaščenim izvajalcem. Poleg evidentnih primernosti za gradnjo pa gradnik dokazljivo preprečuje izluževanje po polnitvi s tehnologijo isTech REISS+, kar jasno dopolnjuje pozitivne korake k pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja za to tehnologijo.

Dokazljiva uporabnost gradnika, polnjenega z rečnim sedimentom s tehnologijo isTech REISS+, pa sama po sebi odpira možnosti za polnila, ki so drugačnega petrološko mineraloškega izvora ali pa je me- sto njihovega nastanka v industriji, elektro- industriji ali komunalni dejavnosti.