Članci na srpskom jeziku

Članci na srpskom jeziku -2017
 • CIGRE SRBIJA

  PRIKAZ REALIZACIJE SISTEMA ZA DINAMIČKO PRAĆENJE TEMPERATURE PROVODNIKA DALEKOVODA REALIZOVANOG NA DALEKOVODU 220 kV TS VALJEVO 3 – TS OBRENOVAC

  Rad sadrži prikaz rezultata pilot projekta za dinamičko praćenje temperature provodnika dalekovoda (DLR- Dynamic Line Rating) u mreži prenosa EMS. Osnovni cilj projekta je da se na bazi višemesečnog praćenja i analize rada DLR sistema instaliranog na 220 kV dalekovodu br. 227/2 TS Valjevo 3 – TS Obrenovac, u vidu sakupljanja rezultata merenja temperature, struje provodnika i inklinacionog ugla, kao i proračuna maksimalnog dozvoljenog strujnog opterećenja, procene stvarne mogućnosti njegovog opterećenja. U radu je dat kratak prikaz instalirane opreme tj. OTLM (Overhead Transmission Line Monitoring) senzora, tri meteorološke stanice, i DLR servera za prikupljanje i obradu podataka. Na dalekovodnoj liniji izabrana su tri raspona za instalaciju opreme. Podaci se sa senzora i meteoroloških stanica prenose pomoću GPRS mreže mobilne telefonije i interneta do DLR servera instaliranog u nacionalnom dispečerskom centru EMS-a. Na serveru se vrši prikupljanje i skladištenje primljenih podataka u bazu, kao i proračun maksimalno dozvoljene struje opterećenja dalekovoda za tekuće meteorološke uslove. Na osnovu izmerenih i izračunatih podataka omogućena je analiza razlika proračunate i stvarne vrednosti struje, kao i razlika proračunate i sezonskih vrednosti dozoljenih pogonskih struja u toku posmatranog perioda. U radu je prikazana analiza merenih podataka za nadgledani dalekovod.

  Read More

Članci na srpskom jeziku -2012
 • SR Cired

  PILOT PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE U ELEKTRO MARIBOR POTPORA RAZVOJA SMARTGRID MREŽE

  Pilot projekt kontrolirane i automatizirane odnosno napredne transformatorske stanice (TS) u Elektro Maribor smešten je u mozaik razvoja Smartgrid mreže. Osnova za projekt su već uspešne instalacije u slovenačkoj distribuciji u kojima su upotrjebljeni različiti telekomunikacijski putevi i rešenja. Koncept ovakve Smartgrid TS predstavlja veliki izazov sa tehničkog, ekonomskog, tržišnog, organizacijskog i regulatornog aspekta. Uvođenje tržišta električnom energijom i pojavljivanjem povlaštenih proizvođača energije iz distribuiranih izvora zahteva od Smartgrid TS sve podatke o potrošnji i stanju mreže što postaje obaveza za svakog operatera mreže.

  Read More