Članki v slovenščini

Članki v slovenščini -2019
 • Image Resized

  HE ZAVRŠNICA: ZAMENJAVA LESENEGA NADVIŠANJA NA PRELIVU PREGRADE ZAVRŠNICA

  Hidroelektrarna Završnica je od svojega zagona pa do danes doživela že marsikatero spremembo. Ravno tako bi lahko rekli tudi za njeno spremljajoče akumulacijsko jezero oziroma pregrado Završnica. Če bi lahko rekli, da je bila za elektrarno Završnica ključna prelomnica njena zaustavitev in preusmeritev vodnega toka v agregat 4 hidroelektrarne Moste, potem bi lahko sklepali, da je za pregrado Završnica ključna sprememba zamenjava lesenega nadvišanja. Sodobna tehnologija zapornice izvedene z jekleno zaklopko podprto z gumijasto podporo, zagotavlja varnejšo in okolju prijazno rešitev. Izbrana zapornica je ugodila ključnim zahtevam problematike predhodnega lesenega nadvišanja. Jeklena zaklopka z gumijasto podporo, omogoča enostavno montažo in minimalni poseg v obstoječ prostor ter gabarite pregrade. Njeno avtonomno delovanje brez napajanja ni tako bistveno kot je to, da je možno v breznapetostnem stanju zapornice varno odpreti ročno in s tem kontrolirano prevajati visoko vode.

  Read More

 • Image Resized

  INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADNJE (BIM) – UČINKOVITA PODPORA ZA ZAGOTAVLJANJE ODZIVNOSTI UPRAVLJANJA S SREDSTVI

  Razvoj področja upravljanja s sredstvi (AM – Asset Management) postaja nuja, skupaj z vzpostavitvijo povezav med kontekstom organizacije, strateškim načrtovanjem ter procesi vodenja investicijskih projektov, obratovanja in vzdrževanja. Upravljanje s sredstvi zahteva pravočasne in točne informacije - od izbire na razpisu, projektiranja, izvedbe, obratovanja in vzdrževanja, morebitnega podaljševanja uporabne dobe, pa vse do razgradnje. Sodobni pristop digitalizacije oz. informacijsko modeliranje gradenj (BIM - Building Information Modelling) predstavlja celostno in sistematično platformo za ključne procese načrtovanja, vodenja projektov in nadzora, tako za inženirska kot ostala funkcijska področja v organizaciji. BIM zagotavlja tudi odzivnost sistema upravljanja s sredstvi na štirih ključnih področjih, kot so politika in strategija, obvladovanje tveganj, obvladovanje življenjskega cikla ter ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti.

  Read More

 • Image Resized

  PREDSTAVITEV IZKUŠENJ OBRATOVANJA VPT TRANSFORMATORJEV IN MOŽNOST VGRADNJE V RAZLIČNE KONFIGURACIJE ZBIRALK V RTP

  Napajanje naprav z izmenično lastno rabo 0,4 kV je za vsak RTP ključnega pomena. Kot novo tehnologijo, smo v ELES v letu 2018 vgradili napetostne napajalne transformatorje VPT 110/0,4 kV v TP Karbid in RTP Selce, kjer je na tovrsten način zagotovljeno napajanje izmenične lastne rabe 0,4 kV. Dosedanje izkušnje obratovanja VPT so pozitivne, saj napajanje lastne rabe ni več odvisno od transformacije 110/20 kV in ustreznega SN ravoda. Od pričetka obratovanja smo spremljali segrevanje transformatorja VPT glede na obremenitev in zunanjo temperaturo. Izvedli smo meritve upada napetosti glede na obremenitev do polnega nazivnega toka. Proučili smo tudi možnost vgradnje VPT v stikališča, ki imajo dvosistemske zbiralke ali kakšno drugo konfiguracijo zbiralk. Trenutne izkušnje kažejo na veliko prednost napajanja izmenične lastne rabe z PT 110/0,4 kV.

  Read More

 • Image Resized

  ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA V BLIŽINI DELOV POD NAPETOSTJO NA VISOKONAPETOSTNIH DVOSISTEMSKIH PRENOSNIH DALJNOVODIH

  Zaradi potreb razpoložljivosti elektroenergetskega omrežja je treba v nekaterih primerih izvajati vzdrževalna in montažna dela na daljnovodih na način, da se dela izvajajo v bližini delov pod napetostjo (DvBDPN) oziroma v bližini visoke napetosti. V praksi to pomeni, da se dela izvajajo na dvo- ali večsistemskih daljnovodih (DV) na sistemu, ki je izklopljen in je hkrati drugi sistem pod napetostjo. Delodajalec je dolžan narediti oceno tveganja s stališča zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu (VZD) in po potrebi pripraviti interna pisna navodila za varno izvajanje del. Za zmanjšanje tveganj kot so nevarnost udara električnega toka zaradi induciranih napetosti ali napetosti kapacitivnega sklopa ter številne druge je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju VZD. Opravljena je podrobna analiza internih praks in nevarnih pojavov ter raziskava svetovnih izkušenj. Spoznanja so zapisana v študiji, ki je ponudila operativne rešitve in sistemske usmeritve za nadaljnje delo. S ciljem uvedbe primerne organiziranosti, izboljšav postopkov dela in delovne opreme ter dosledni uporabi predpisane osebne varovalne opreme (OVO) je izdelan priročnik za varno izvajanje DvBDPN.

  Read More

 • Image Resized

  ZAGOTOVITEV ZANESLJIVOSTI MERJENJA PARAMETROV VERIŽNICE VODNIKA V PRIMERU ŽLEDA

  Sistem OTLM SMART omogoča kontinuirano spremljanje temperature vodnika in kot verižnice. Na osnovi meritve kota se določa sprememba dodatnega bremena na vodniku (žleda, mokrega snega), zaradi česar je pomembno zanesljivo določiti pravo vrednost kota pri izmerjeni temperaturi vodnika. Prav sprememba kota predstavlja izhodišče za oceno spremembe natezne sile v vodniku zaradi dodatne obtežbe. Nenatančno izmerjen kot lahko privede do nepotrebnega ukrepanja (npr. povečanja toka za taljenje žledu) ali prepoznega ugotavljanja nabiranja žledu, ko nabiranje žledu ni več možno nadzorovati. Z namenom, da se zagotovi zanesljivost določanja dejanskega kota verižnice vodnika daljnovoda je izdelan računalniški program za statistično obdelavo in analizo podatkov s katerim je definirano območje gotovosti izmerjenega kota z verjetnostjo 99,97 %. Na osnovi statistično definiranih parametrov kota verižnice na posamezni temperaturi vodnika so bolj zanesljivo določeni dolžina vodnika, poves in zatezna sila v vodniku. Rezultati statistične analize kažejo, da je statistično območje verjetnosti na več različnih temperaturah vodnika manjše od +/- 0,25° kota, kar bistveno prispeva večji občutljivosti spremembe kota zaradi nabiranja žledu in s tem omogoča pravočasno ukrepanje in bolj zanesljiv nadzor nad količino nabranega žledu na vodniku.

  Read More

 • Image Resized

  DESETLETNE IZKUŠNJE IZVAJANJA DELA POD NAPETOSTJO V SLOVENSKI ELEKTRO ENERGETIKI

  Za nami je desetletje uspešnega izvajanja dela pod napetostjo (DPN) v slovenski elektro energetiki. Prvo pooblastilo vzdrževalcu elektro stroke je bilo izdano v Nuklearni elektrarni Krško januarja 2009. V tem obdobju je vzpostavljen preverjen sistem dela pod napetostjo, saj smo prevzeli francosko metodo dela. Izdelani so sistemski priročniki za elektrogospodarstvo in industrijo. Uspeli smo usposobiti več kot sto izvajalcev, monterjev in vzdrževalcev ter več kot sto koordinatorjev iz elektrogospodarstva, industrije in storitvenih dejavnosti. Električarji dosledno uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo (OVO) in orodje za varno izvajanje DPN. Lahko rečemo, da smo dosegli zaviden nivo učinkovitosti in uspešnosti DPN, pri čemer je varnost in zdravje pri delu na prvem mestu skrbi, saj v Sloveniji ni bilo nobene nevarne situacije oz. ni bilo nobene nezgode pri izvajanju DPN. Sedaj ko izvajamo DPN na nizki (NN) in srednji napetosti (SN) ostaja še veliko izzivov, da bi metodo DPN v vseh delovnih sredinah uporabljali in izvajali s ciljem izboljšati kazalce kakovosti električne energije ter zmanjšati nepotrebne izklope pri preventivnem načrtovanem vzdrževanju. V svetu in tudi v našem sosedstvu, čeprav je več kot sto let izkušenj, nadaljujejo z razvojem metod DPN na vseh nivojih napetosti od NN do VN.

  Read More

 • Image Resized

  PRIMER OCENE TVEGANJA VAROVANJA ELEKTRIČARJEV PRED ELEKTRIČNIM OBLOKOM

  Predpisi in standardi s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) zahtevajo, da delodajalec izdela oceno tveganja za delavna mesta, kjer obstaja nevarnost in škodljivost pri delu. Najpomembnejša naloga vsakega delodajalca na področju VZD je, da zagotovi takšne pogoje dela, da bo čim manj poškodb in okvar zdravja. Za dosego tega cilja pa so potrebni določeni ukrepi. Za določitev ukrepov je treba upoštevati vse nevarnosti, škodljivosti, verjetnost nastanka nezgod pri delu. Osebe, električarji ki izvajajo dela v bližini električnih postrojev, so običajno izpostavljene nevarnostim, ki jih lahko povzroča električni oblok. Električni oblok je sicer redek pojav, vendar je vseeno potrebno zagotoviti zanesljivo varovanje električarjev, saj pojava ni mogoče izključiti, še posebej, ker lahko nastane med izvajanjem dela oziroma pri stikalnih manevrih. Varovanje električarjev pred oblokom je aktualna problematika, predvsem zaradi izbire osebne varovalne opreme (OVO) za varovanje pred električnim oblokom. Na konkretnem primeru distribucijske transformatorske postaje 20/0,4 kV, kjer je prišlo do pojava obloka je izračunana energija obloka ter predstavljena izbira ustrezne OVO.

  Read More

 • Image Resized

  ADVANCED LISA – SENZOR ZA ODKRIVANJE PREKINJENIH VODNIKOV V SN NADZEMNIH VODIH

  V pametnih elektroenergetskih omrežjih (Smart Grids) moramo na določene točke omrežja postaviti merilne naprave, ki so urejene tako, da merijo različne parametre omrežja in na osnovi sprememb parametrov s posebnimi algoritmi odkrivajo različne preobremenitve in okvare omrežja in podatke o izmerjenih parametrih in okvarah sporočajo nadzornemu centru. Podatki, ki so potrebni za pravilno delovanje v primeru izrednih dogodkov so predvsem točne lokacije in vrste okvar v omrežju tako, da lahko servisna ekipa čim prej okvaro odkrije in odpravi. Odkrivanju lokacije prekinjenih vodnikov dajemo poudarek v tem referatu, to je odkrivanju prekinitve vodnika in njih lokacije, ki jih je pogosto zelo težko odkriti. Problem prekinjenih vodnikov in s tem povezanih visoko ohmskih okvar (HIF – High Impendance Fault) je prisoten ves čas obstoja elektroenergetike. V tem poročilu bomo na kratko prikazali dosedanja dognanja ter različne metode in sredstva za odkrivanja HIF in s tem povezanih prekinitev vodnikov ter njihove prednosti in pomanjkljivosti. Predstavili bomo slovenske izkušnje, raziskave in razvoj naprave s senzorjem, to ki meri parametre električnega polja okrog trifaznih vodnikov in na osnovi sprememb parametrov odkriva lokacije prekinjenih vodnikov in pošilja temu ustrezna sporočila v center.

  Read More

Članki v slovenščini -2018
 • Image Resized

  Monitoring stebrov in vodnikov nadzemnih prenosnih vodov in podpora upravljanju s sredstvi

  Referat predstavlja koncept možnosti ocene povesa/temperature/nateznih napetosti v vodnikih daljnovoda na osnovi diagnostike mehanskih obremenitev razbremenilnega stebra. Gre za indirekten pristop določanja zmogljivosti voda, ko se dejansko merijo vibracije stebra in deformacije v nogah stebra in na podlagi teh določajo spremembe nateznih obremenitev. Izkazalo se je da so ti podatki v korelaciji s povprečno temperaturo vodnika v razpetini in s tem s povesom vodnikov. V referatu so predstavljeni podatki, ki so pridobljeni iz terenskih raziskav na stebru št. 111 daljnovoda 220 kV Podlog – Obersielach (Avstrija), ki ima največji kot spremembe trase. Tak steber je lahko indikator spremembe povesa vodnikov v obeh sosednjih razpetinah. Sprememba obremenitve v vodniku je lahko posledica dodatne obremenitve ali temperature vodnika. Nadaljnje raziskave se bodo dve leti izvajale na Bevkovem vrhu s ciljem določitve dejanskega stanja zateznega stebra s ciljem ugotavljanja obremenitev in življenjske dobe stebra in vodnika. Steber na Bevkovem vrhu bo imel vso potrebno opremo za monitoring potrebnih fizikalnih veličin.

  Read More

 • Image Resized

  Varovanje električarjev pred električnim oblokom obveznost delodajalcev

  Osebe, električarji ki izvajajo dela v bližini električnih postrojev, so običajno izpostavljene nevarnostim, ki jih lahko povzroča električni oblok. Električni oblok je sicer redek pojav, vendar je vseeno potrebno zagotoviti zanesljivo varovanje električarjev, saj pojava ni mogoče izključiti, še posebej, ker lahko nastane med izvajanjem dela oziroma pri stikalnih manevrih. Električni oblok je možen pri vklopih ali izklopih opreme pod napetostjo (vodi, kabelski priključki, stikalne naprave, varovalke in drugo). Varovanje električarjev pred oblokom je aktualna problematika, predvsem zaradi izbire osebne varovalne opreme za varovanje pred električnim oblokom. V letu 2013 je bil razglašen standard SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih postrojev, ki je tudi preveden. Nove usmeritve na področju varovanja od električnega obloka so vplivale na dopolnitev standarda SIST EN 50110:2013 z dodatkom ravnanja v izrednih razmerah ter nevarnosti obloka. Pri vsakem delu v bližini električnega postroja ali pod napetostjo je potrebno opraviti oceno tveganja, da se oceni nevarnost obloka, da se izvedejo ukrepi za povečanje varnosti električarjev ter da se izbere ustrezna osebna varovalna oprema.

  Read More

Članki v slovenščini -2017
 • Image Resized

  POMEMBNOST OBVEZNEGA OBČASNEGA PREIZKUSA TEORETIČNE IN PRAKTIČNE USPOSOBLJENOSTI ZA IZVAJANJE DELA POD NAPETOSTJO V DISTRIBUCIJI

  Delo pod napetostjo (DPN) zahteva od izvajalcev ohranjanje trajanjih kompetenc za varno in učinkovito izvajanje DPN na nizkonapetostnih (NN) in srednje napetostnih (SN) distribucijskih elektroenergetskih postrojih (DEEP). Po tem ko je monter ali koordinator uspešno zaključil osnovno usposabljanje ter pridobil pooblastilo sledi izvajanje DPN na NN ali SN. Vsebina usposabljanja je predmet dogovora in potrebnih minimalnih vsebin, ki izhajajo iz sistemskih priročnikov, potrjenih programov usposabljanja in zaznanih pomanjkljivosti pri praktičnem delu monterjev in koordinatorjev. Vsebina temelji na vsebini programov začetnega osnovnega usposabljanja. Usposabljanje lahko opravi delodajalec ali zunanji izvajalec, ki ima dovoljenje za delo, ki ga izdaja pristojno ministrstvo ter usposobljene predavatelje oziroma inštruktorje v skladu s sistemskimi priročniki ter v naprej potrjenim programom usposabljanja. Predpisi in sistemski priročniki predvidevajo periodično usposabljanje s preizkusom usposobljenosti na delovnem mestu v roku najmanj dveh let. Teoretična in praktična obnova znanja se izvaja ob prisotnosti inštruktorja v ustreznem izobraževalnem centru, pri delodajalcu ali drugje. Po uspešno zaključeni obnovi znanja s pisnim preizkusom znanja, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o uspešno opravljeni teoretični in praktični obnovi znanja.

  Read More

 • Image Resized

  IZKUŠNJE IZVAJANJA DELA POD NAPETOSTJO PRI PREVENTIVNEM VZDRŽEVANJU RAZDELILNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ V SLOVENIJI IN SVETOVNI TRENDI

  Delo pod napetostjo (DPN) je orodje preventivnega vzdrževanja, ki se je uveljavilo v slovenskih prenosnih razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) na nizkonapetostni (NN) opremi oziroma postrojih. ELES je med prvimi podprl idejo uvajanja DPN v slovensko okolje. Takoj po prevzemu sistemskih priročnikih za DPN na NN, ki jih je vključil v interna varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih, so se vzdrževalci RTP vključili v usposabljanje za izvajanje DPN na NN opremi v RTP. Po zaključenem osnovnem usposabljanju ter nakupu osebne varovalne opreme (OVO) ter orodja po pridobitvi pooblastil so vzdrževalci začeli uporabljati DPN na NN v vseh RTP-jih ko gre za preglede, čiščenje in vzdrževalna dela v NN razdelilnih omarah, omarah zaščite, akumulatorskih baterijah in drugo. Pozitivne izkušnje izvajanja DPN na NN so podprte z obnovitvenim usposabljanjem vzdrževalcev v dvoletni periodiki na specializiranem poligonu za DPN. Vzdrževalci tako vzdržujejo kompetence izvajanja DPN na NN. V zadnjem obdobju se v svetu DPN s srednjenapetostnih (SN) in visokonapetostnih (VN) daljnovodov seli tudi na vzdrževanje distribucijskih transformatorskih postaj SN/NN in VN prenosnih RTP. Trendi DPN na VN so presenetljivi, saj se je DPN od čiščenja ali pranja izolatorjev razvilo v najzahtevnejše aktivnosti kot so zamenjava VN opreme ali celo zamenjave zbiralk pod napetostjo tudi z uporabo helikopterjev in robotov.

  Read More

 • Image Resized

  MOBILNA PODPORA PRI VZDRŽEVANJU TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

  Uvedba mobilne podpore pri vzdrževanju daljnovodnih sistemov in transformatorskih postaj je začetek, ki omogoča razširitev in dopolnitev obstoječih sistemov. Nove možnosti mobilne tehnologije in terenske izkušnje spodbujajo uporabnike v širitev mobilne podpore vzdrževanju. Poleg nalogov za delo razvoj mobilne tehnologije omogoča spremljanje in beleženje raznih informacij ter povezovanje z različnimi sistemi, ki izvajajo različne analize o stanju opreme. Osnovne smernice razvoja kot na primer lažje, hitrejše in preglednejše spremljanje vzdrževalnih del ostajajo nespremenjene. Vendar nadgradnja ostalih sistemov vzdrževanja posledično zahteva beleženje večjega števila ugotovitev ali meritev. Te pa ne smejo predstavljati večje obremenitve uporabnikom mobilne podpore vzdrževanja. Nadaljnji razvoj - poleg izkušenj razvijalcev - vsekakor zahteva spremljanje uporabe mobilne podpore vzdrževanja in prilagoditve potrebam uporabnikov. Članek povzema mobilno vzdrževanje RTP v poslovnem sistemu podjetja Eles, z upoštevanjem obstoječih razvojnih nalog, ter plan morebitnih nadgradenj sistema.

  Read More

 • Image Resized

  VARNO DELO V BLIŽINI DELOV POD NAPETOSTJO NA VISOKONAPETOSTNIH DVOSISTEMSKIH DALJNOVODIH

  Zaradi potreb razpoložljivosti elektroenergetskega omrežja je treba v nekaterih primerih izvajati vzdrževalna in montažna dela na daljnovodih na način, da se dela izvajajo v bližini delov pod napetostjo (DvBDPN) oziroma v bližini visoke napetosti. V praksi to pomeni, da se dela izvajajo na dvo ali večsistemskih daljnovodih (DV), ko se konkretno delo izvaja na sistemu, ki je izklopljen in je hkrati drugi sistem pod napetostjo. V vsakem primeru morajo biti pri takih delih zagotovljene ustrezne varnostne razdalje, ki so predpisane glede na napetostni nivo in tretje nevarnostno območje. Kljub upoštevanju vseh varnostnih dejavnikov pa lahko pri tovrstnih delih pride do povečanih tveganj za varno delo, ki jih lahko v grobem opredelimo kot so npr. nevarnost udara električnega toka zaradi induciranih napetosti in zaradi napetosti kapacitivnega sklopa ter številne druge. Za zmanjšanje teh tveganj je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu (VZD) v smislu ustrezne normativne ureditve, raziskavi in obravnavi nevarnih pojavov, uvedbi izboljšav delovne opreme in postopkov dela, usposabljanja izvajalcev tovrstnih del in dosledni uporabi predpisane osebne varovalne opreme. Na osnovi pregleda domače in svetovne prakse, meritev in dognanj je treba zagotovi izdelavo pisnih varnostnih navodil oziroma priročnika za izvajanje DvBDPN ter tako zagotoviti varno delo.

  Read More

 • Image Resized

  PRIMERJAVA SISTEMOV ZA SPREMLJANJE TEMPERATURE VODNIKA NA DALJNOVODIH V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN V SRBIJI

  Članek opisuje in primerja rezultate pilotskih projektov za spremljanje temperatur vodnikov daljnovodov v prenosnih omrežjih v Sloveniji (Elektro-Slovenija - ELES), na Hrvaškem (Hrvatski operator prijenosnog sustava - HOPS) in v Srbiji (Elektromreža Srbije - EMS). Sistemi so sestavljeni iz OTLM (Overhead Transmission Line Monitoring) naprav, ki omogočajo meritve temperature, toka in kota nagiba vodnika ter vremenskih postaj, ki zagotavljajo vremenske podatke. Osnovni cilji projektov so: povečanje zanesljivosti delovanja omrežja v normalnih pogojih in morebitna uporaba dinamične rezerve v primeru havarije, možnost kratkoročne in dolgoročne napovedi dovoljene tokovne obremenitve daljnovoda, eventualni dobički od povečanja prepustne zmogljivosti daljnovoda in odprave preobremenjenosti omrežja ter ugotavljanje uporabe DLR (Dynamic Line Rating) sistemov v prenosnem omrežju. Projekti omogočajo, da se na osnovi večmesečnih spremljanj in analiz delovanja sistemov, ki so montirani na daljnovode različnih napetostih nivojev (110 kV in 220 kV), v obliki zbiranja rezultatov meritev iz OTLM naprav kot tudi proračuna maksimalne dovoljene tokovne obremenitve (ampacity), ocenijo dejanske možnosti prenosnih zmogljivosti daljnovodov.

  Read More

 • Image Resized

  APLIKACIJA ZA DOLOČEVANJE GEOMETRIJSKE OBLIKE VERIŽNICE VISOKONAPETOSTNEGA VODNIKA ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTNIH VIŠINIH

  Zagotovitev varnega obratovanja visokonapetostnega vodnika za prenos električne energije je odvisna tudi od zagotavljanja varnostne višine v odvisnosti od temperature vodnika. Za določitev geometrijske oblike verižnice in s tem povesa vodnika je bil razvit matematični model, ki je oblikovan kot računalniška aplikacija. V prispevku je demonstriran preračun geometrije na visokonapetostnem daljnovodu 2x110 kV, na katerem je montiran OTLM sistem za kontinuirano spremljanje stanja vodnika na osnovi točkovnega merjenja temperature in kota na mestu pritrditve OTLM naprave. Rezultati preračuna kažejo, da je s pomočjo integriranega matematičnega modela v računalniški aplikaciji možno določiti trenutno varnostno višino vodnika na poljubnem mestu pod razponom vodnika. Ob montaži OTLM naprave je posneta dejanska geometrija verižnice ob upoštevanju izmerjenih vremenskih podatkov ter temperature in kota vodnika. Aplikacija upošteva varnostno višino vodnika nad objekti, ki jih daljnovod prečka. Aplikacija omogoča alarmiranje, ko je zaradi obremenitve višina vodnika nižja od predpisane varnostne razdalje, s čemer je ogrožena varnost obratovanja daljnovoda in okolice. Z nadgraditvijo aplikacije za preračun povesa pod dodatnimi mehanskimi obremenitvami vodnika je možno oceniti tudi vpliv dodatnega bremena (žleda) na poves oziroma varnostno višino vodnika in podatke posredovati nadzornemu centru.

  Read More

 • Image Resized

  IZKUŠNJE PRI UPORABI MONTAŽNIH STEBROV IN VIZIJA V PRIHODNJE

  Za učinkovito izvajanje vzdrževanja je bistvenega pomena urejenost in ustrezna organiziranost preventivnega in korektivnega vzdrževanja. V področje korektivnega vzdrževanja sodita tudi pripravljenost vzdrževalnega osebja in razpoložljivost rezervnih delov, med katere štejemo tudi opremo za odpravljanje havarijskih stanj na daljnovodih s postavljanjem začasnih montažnih stebrov. V družbi ELES smo pričeli uporabljati montažne stebre že v letu 2010 na podlagi njihovega najema. Kasneje smo se odločili za nabavo in uporabo lastnih tovrstnih pripomočkov. V članku so obdelani nekateri tipični primeri uporabe montažnih stebrov v družbi ELES. Pri tem je poudarek na primerjavi potrebnega časa sanacij z uporabo montažnih stebrov in brez njih. Montažni stebri so se izkazali kot univerzalna celovita rešitev začasnega daljnovodnega stebra, ki ni pogojena s tipom in višino, napetostnim nivojem, betonskim temeljenjem ali stanjem na terenu, poudarek pa je predvsem na skrajšanju potrebnega časa izklopa daljnovoda. Prav tako je razčlenjena potreba po dodatnem opremljanju sestavljivih montažnih portalov. Ti elementi se bi namenili za uporabo na daljnovodih najvišjega napetostnega nivoja ali za možnost eventualne uporabe pri rekonstrukcijah stikališč za vzpostavitev začasnih zbiralk.

  Read More

 • Image Resized

  ZAMENJAVA HLADILNE ENOTE 21 kV OKLOPLJENIH ELEKTRIČNIH ZBIRALK V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO

  Trend in razmere v elektroenergetiki diktirajo zahteve po vedno večji proizvodnji/porabi električne energije pri zahtevanih kriterijih obratovalne zanesljivosti in kriterijih zagotavljanja varnosti. Zaradi potreb po vedno večji proizvodnji, posledično, zanesljivosti, varnosti in ekonomiki obratovanja sistema, pogostost izpadov ni dopustna, kar s poudarkom še posebej velja za nuklearne elektrarne. Zaradi naštetih dejstev, podaljšanja življenjske dobe in modernizacije, je Nuklearna elektrarna Krško (NEK), v preteklosti, izvedla več modifikacij, ki so z možnostjo povečanja moči vplivale na zahteve po možnosti večjih obremenitev od prvotno izbranih. NEK je izvedel rekonstrukcijo in obnovo hladilne enote (zamenjavo hladilne enote s kapaciteto 2x50% z novimi redundantnimi enotami s kapaciteto hlajenja 2x 100%), oklopljenih 21 kV generatorskih zbiralk z namenom povečanja prenosa el. energije celotnega zbiralčnega sistema, vključno z lokalnim sistemom nadzora in vodenja tekom remonta RE16 NEK. Poudarek, je na predstavitvi tehnološke rešitve za specifični primer izbire, ustrezni izbiri, implementaciji in spuščanju hladilne enote v pogon. Modifikacija se je izvedla na obstoječem električnem zbiralčnem sistemu, kjer je bilo potrebno upoštevati tehnične zahteve in vplive ostalih električnih in mehanskih sistemov/podsistemov, vključno s sosednjimi modifikacijami, ki so se opravljale v enakem časovnem oknu, brez možnosti vplivov na trajno obratovanje le - teh. Predstavljen bo vpliv (ne)obratovanja hladilne enote na obratovanje elektrarne na nazivni moči. Prispevek, bo nazorno prikazal praktični primer celovite izvedbe predmetne modifikacije od faze projektiranja, proizvodnje, preizkušanja, implementacije in spuščanja hladilne enote v pogon, vključno z navedbo spremljajoče/podporne dokumentacijo, ki jo zahteva t.i. 'AUGMENTED QUALITY' projekt v skladu z nuklearnimi standardi in delovnimi postopki NEK.

  Read More

Članki v slovenščini -2016
 • Image Resized

  UČINKI IZVAJANJA DELA POD NAPETOSTJO (DPN) NA SN NA KAZALNIKE ZANESLJIVOSTI NAPAJANJA ODJEMALCEV

  Slovenska elektrodistribucijska podjetja (EDP) že nekaj let uspešno izvajajo vzdrževalna dela v sklopu dela pod napetostjo (DPN) tako na nizki napetosti (NN), kot tudi na srednji napetosti (SN). V podjetju Elektro Gorenjska (EG) so že v letu 2015 pristopili k sistemskemu načrtovanju opravljanja revizij SN transformatorskih postaj z metodo DPN. V referatu so predstavljene večletne izkušnje evropskih distribucijskih sistemskih operaterjev (DSO) oziroma sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja pri izvajanju DPN na SN. Predstavljeni so vplivi na kazalnike zanesljivosti napajanja odjemalcev v obdobju 2014 – 2016 in prednosti izvajanja vzdrževalnih del z metodo DPN na SN v Elektro Gorenjska ter narejena je vzporednica s tujimi izkušnjami učinkov DPN na izboljšanje kazalnikov SAIDI – kazalec povprečnega trajanja izpada sistema (System Average Interruption Duration Index) in SAIFI – kazalec povprečne frekvence izpada sistema (System Average Interruption Frequency Index).

  Read More

 • Kd 16 1

  ALI POTREBUJEMO NOV PRAVILNIK NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRED NEVARNOSTJO ELEKTRIČNEGA TOKA?

  Po desetletnem delu je bil leta 1992 sprejet pravilnik o varnosti pred nevarnostjo električnega toka. Pravilnik je odraz takratnih strokovnih spoznanj in zakonodajnih okvirov. Oblikovan je bil tudi na osnovi koordinacije in komunikacije s strokovnjaki prejšnje skupne države in je bil v času nastajanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zelo sodoben predpis. Pravilnik je v veliki meri, predvsem v elektrogospodarstvu in v velikih industrijskih podjetjih, služil kot izjemno koristno orodje za vzpostavitev novih pogledov na varnost obratovalcev in vzdrževalcev pri delu na električnih inštalacijah oz. elektroenergetskih postrojih. Nedvomno je vplival na dvig varnostne kulture in zmanjšanje delovnih nezgod. Dopušča možnost dela pod napetostjo, vendar v zelo skopih obrisih. Ob začetkih uvajanja dela pod napetostjo v letu 2007 je prišlo do več pobud, da bi se pravilnik posodobil. V času veljavnosti pravilnika se je standard SIST EN 50110-1 Obratovanje električnih (inštalacij) postrojev večkrat posodobil (1994, 2004 in nazadnje 2013). Strokovnjaki, ki so aktivno sodelovali pri prevodih tega standarda, vztrajno opozarjajo na nove zahteve varnosti in zdravja pri delu pri obratovanju električnih postrojev. Tako so skupni napori po osnutku novega pravilnika, ki smo ga predstavili na Kotnikovih dnevih marca 2012, pripeljali do organizacije delovne skupine v okviru EZS, ki je začela delovati koncem leta 2015, s ciljem posodobitve relativno zastarelega in zelo potrebnega pravilnika.

  Read More

 • 11140286 10153083127986478 6776157497612568821 N

  RAZISKAVA UČINKOV DELA POD NAPETOSTJO NA NIZKI NAPETOSTI MED SLOVENSKIMI VZDRŽEVALCI ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN POSTROJEV

  Delo pod napetostjo (DPN) kot orodje preventivnega vzdrževanja električnih inštalacij in postrojev ima že stoletno tradicijo v svetu in več kot pol stoletja v Evropi. V zadnjem desetletju se je začelo aktivno uvajanje DPN na nizki napetosti (NN) tudi v slovenski distribuciji, prenosu in proizvodnji električne energije ter v industriji in ustanovah (zdravstvo). Slovenska distribucija električne energije je začela z uvajanjem DPN na NN leta 2010. Glede na zahtevnost uvajalnega procesa so narejeni posebni elaborati, ki opredeljujejo organizacijske aktivnosti, delavno dokumentacijo, predpisujejo potrebno orodje in osebno varovalno opremo. Prav tako je določen program usposabljanja, potrebno število izvajalcev, monterjev in koordinatorjev ter predvidena analiza učinkov DPN na NN. Namen prispevka je preveriti ali z vzpostavitvijo DPN na NN dosežemo skladnost z zahtevami za varnost in zdravje pri delu, kakovost ter uspešnost in učinkovitost procesov vzdrževanja. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so koordinatorji in monterji kot najbolj pomembno področje izpostavili varnost in zdravje pri DPN na NN. Lahko povzamemo, da je iz rezultatov razvidno, da je zavedanje koordinatorjev in monterjev v vseh anketiranih distribucijah, da so učinki uvajanja in izvajanja DPN na NN pozitivni. Na podlagi rezultatov in razprave so podane usmeritve za izvajanje DPN na NN. Glede na to, da so koordinatorji in monterji še posebej izpostavili varno delo, predlagamo, da se nadaljuje z rednim nadzorom postopkov pri izvedbi posameznih delovnih nalogov in se ob dve letnih ciklih preverjanja kompetentnosti izvajalcev še posebej ocenijo možne nastale nevarne situacije.

  Read More

Članki v slovenščini -2015
 • Elektrotrehniska Revija ER Logotip AgencijaPoti 300 1 E1462353547514

  DELO POD NAPETOSTJO V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA PRISPEVA K VEČJI VARNOSTI PACIENTOV

  Aktivno spremljamo javno razpravo o kakovosti storitev in varnosti pacientov v slovenskem zdravstvu. Razprava poteka predvsem med uporabniki, naročniki, plačniki in izvajalci zdravstvenih storitev. K tej razpravi bi radi prispevali pozitivne izkušnje elektrotehniške stroke, ki zagotavlja varno in zanesljivo napajanje z električno energijo oz. elektriko, ki je tako nepogrešljiva dobrina, na neki način pa samoumevna, ko gre za občutljive procese zdravljenja. Elektrika podpira izjemno občutljive procese oziroma dejavnosti, od operativnih posegov, napajanja aparatov v intenzivni negi, medicinske in računalniške opreme, ki spremlja in vzdržuje občutljive življenjske funkcije pacientov ali bazo podatkov, potrebno za spremljanje zdravljenja, ter ne nazadnje dvigal in razsvetljave ali kuhinje za pripravo hrane pacientom. Torej, zagotavljanje nemotene dobave elektrike iz distribucijskega omrežja in varnostnih sistemov je naloga načrtovalcev in vzdrževalcev električnih inštalacij v zdravstvu. Projektanti in izvajalci gradnje infrastrukture sledijo predpisom in standardom. Pomanjkanje sredstev včasih oteži doseganje primernih standardov pri gradnji in še posebej pri vzdrževanju električnih inštalacij, saj nikoli ni zadosti denarja za pravočasne celovite rekonstrukcije ali popravila, kaj šele za celostne izboljšave oz. posodobitve že desetletja stare infrastrukture. Zato je predstavitev uporabe dela pod napetostjo pri investicijah in vzdrževanju nizkonapetostnih inštalacij (DPN na NN) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) redek primer pozitivne prakse s kompleksnimi učinki na kakovost zdravstvenih storitev in varnost pacientov ob zanemarljivih stroških izvedbe del.

  Read More

 • Ed Transi E1462352306468

  SIST EN 50110-1:2013 OBRATOVANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ – 1. DEL: SPLOŠNE ZAHTEVE

  V okviru aktivnega sodelovanja v evropski standardizaciji je v maju 2013 na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) je bila izdana nova verzija slovenskega standarda SIST EN 50110-1 Obratovanje električnih inštalacij - 1. del: Splošne zahteve (istoveten EN 50110-1:2013 - Operation of electrical installations - Part 1: General requirements). Nova izdaja standarda nadomešča SIST EN 50110-1:2007 (EN 50110-1:2004), katerega veljavnost bo dokončno prenehala z razveljavitvijo v februarju 2016. Dopolnitve in spremembe, ki jih zasledimo v novi verziji so kot običajno odraz dosedanje prakse pri uporabi standarda in pričakovanemu vplivu na standardizacijsko obdelavo področja, ki postaja vse zanimivejše in s tem tudi ekonomsko pomembnejše.

  Read More

 • Ed Transi E1462352306468

  UPRAVLJANJE Z ELEKTRIČNIMI NAPRAVAMI, KI VSEBUJEJO FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE-NOVE ZAHTEVE UREDBE EU ŠT. 517/2014 UPRAVLJAVCEM SN IN VN STIKALNE OPREME S PLINOM SF6

  Z začetkom leta 2015 je začela veljati Uredba (EU) št. 517/2014 evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih, ki je razveljavila Uredbo (ES) št. 842/2006. Zaradi nedoseganja usmeritev in ciljev Kijotskega sporazuma, da bi do leta 2012 na svetovnem nivoju znižali emisije toplogrednih plinov, so v Dohi podaljšali rok za dosego zastavljenega do leta 2020. Za upravljavce SN in VN opreme, ki je polnjena s plinom SF6, je leta 2006 sprejeta Uredba (ES) št. 842/2006 prinesla obveznosti nadzora uhajanja plina ter druge obveznosti povezanimi z vzdrževanjem in zbiranjem odpadnega plina SF6. Leta 2008 sprejeta Uredba (ES) št. 305/2008 je predpisala minimalne zahteve in pogoje za usposobljenost osebja, ki vzdržuje SN in VN o premo s plinom SF6. Slovenski predpis, Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/2010), določa preverjanje uhajanja in zajemanje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pogoje za vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline in pogoje za predelavo ter odstranjevanje zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.

  Read More

 • Image Resized

  VAROVANJE ELEKTRIČARJEV PRED OBLOKOM V SKLADU S PRIPOROČILI SIST EN 50110-1:2013 OBRATOVANJE ELEKTRIČNIH POSTROJEV

  V letu 2013 je bil razglašen nov standard SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih inštalacij, ki bo v letu 2016 popolnoma nadomestil predhodni standard SIST EN 50110-1:2007. Novi standard je v fazi prevajanja in bo v slovenskem jeziku izdan predvidoma v prvi polovici 2015. Glede na predhodni standard, je potrebno omeniti nekatere spremembe in dopolnitve, kot so izboljšanje opredelitev odgovornih oseb in ravni odgovornosti, ravnanje v izrednih razmerah ter nevarnost obloka. Namen prispevka je predstaviti nove smernice oz. rešitve pri varovanju električarjev pred oblokom pri delu na električnih inštalacijah, tako z uporabo ustrezne osebne varovalne opreme, metode dela ter sistemskih rešitev za definiranje in odpravo tveganj pri delu. Standard bo prinesel bolj jasne zahteve za izdelavo ocene tveganja pri delu na električnih inštalacijah s stališča določitve možnosti pojava električnega obloka in njegove velikosti. Praksa v slovenski distribuciji odpira pogosta vprašanja varnega dela v specifičnih primerih, ko je potrebno opraviti popravilo SN kablov v kabelskih jaških ali opraviti čiščenje SN kabelskih prostorov, medtem ko so sosednji kabli pod napetostjo. Ni enoznačnih odgovorov pri oceni tveganj pri tovrstnih delih, kar zahteva poglobljeno strokovno razpravo.

  Read More

 • Image Resized

  USPEŠNI ZAČETKI IZVAJANJA DELA POD NAPETOSTJO IN MOŽNI UČINKI PRI VZDRŽEVANJU DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

  Za slovenskimi distribucijami je uspešno obdobje uvajanja in izvajanja dela pod napetostjo (DPN). Na podlagi prevzete, v tujini preverjene tehnologije izvajanja DPN na NN in SN so izdelani sistemski priročniki in delovna navodila, opravljeno osnovno usposabljanje na specializiranem poligonu ter zagotovljena osebna varovalna oprema (OVO) in orodje. Strokovnjaki v distribuciji, zunanji sodelavci nosilci tehnologije in usposabljanja ter inštruktorji so si enotni v oceni, da se v praksi spoštujejo načela varnega dela pri izvajanju DPN. Kljub temu DPN potrebuje spodbudo vodstev podjetij, saj ta nova metoda vzdrževanja še ni v celoti zaživela. V tujini je DPN na NN in SN postalo praktično edini sprejemljiv standard izvajanja vzdrževanja distribucijskega omrežja oz. nadzemnih vodov in transformatorskih postaj. Visoko postavljeni standardi kakovosti električne energije s stališča predpisanega nivoja dolžine trajanja in števila prekinitev napajanja odjemalcev sili vodstva distribucij v dosledno izvajanje DPN na NN in SN. Nacionalni energetski regulatorji zagotavljajo preglednost, nepristranskost in enakopraven položaja vseh udeležencev energetskih trgov ter ob sprejemanju standardov kakovosti električne energije (KEE), ki so iz leta v leto ostrejši in uveljavljajo različne ukrepe, kompenzacijske sheme oz. sheme spodbud za sistemske operaterje. Analiza evropskega prostora potrjuje, da so bolj učinkovite in uspešne distribucije tiste, ki izvajajo DPN.

  Read More

 • Image Resized

  MOBILNO VZDRŽEVANJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

  Uspešna uvedba mobilne podpore vzdrževanju daljnovodov je spodbudila podjetje Eles d.o.o. (v nadaljevanju Eles) v širitev sistema na transformatorske postaje. Širitev omogoča prenos vseh nalogov za delo na področju vzdrževanja daljnovodov in transformatorskih postaj na mobilno aplikacijo in evidentiranje ugotovitev (okvar) na VN napravah v sklopu obdobnih pregledov razdelilnih transformatorskih postaj. Zaradi podobnosti postopkov priprave in spremljanja nalogov za delo in evidentiranja ugotovitev (okvar) je razširitev iz vzdrževanja daljnovodov na razdelilne transformatorske postaje (v nadaljevanju RTP) učinkovita in stroškovno ter ekonomsko smiselna. Uvedba mobilnega vzdrževanja omogoča lažje, hitrejše in preglednejše spremljanje vzdrževalnih del. Prav tako izboljšuje upravljanje daljnovodov in transformatorskih postaj v poslovnem okolju Eles. Mobilno vzdrževanje tako zagotavlja visoko stopnjo razpoložljivosti, mobilnosti in učinkovitosti terenskih ekip. Članek povzema mobilno vzdrževanje RTP v poslovnem sistemu podjetja Eles.

  Read More

 • Image Resized

  OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV VN STIKALNIH NAPRAV POLNJENIH S PLINOM SF6

  Z začetkom leta 2015 je začela veljati Uredba (EU) št. 517/2014 evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih, ki je razveljavila Uredbo (ES) št. 842/2006. Evropski in slovenski predpisi urejajo obveznosti upravljavcev SN in VN opreme, ki je polnjena s plinom SF6. Slovenski predpis o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, določa preverjanje uhajanja in zajemanje plinov, pogoje za vzdrževanje in namestitev opreme, pogoje za predelavo ter odstranjevanje zajetih plinov. Določeni so tudi pogoji za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi plinov. Slovenski upravljavci morajo v skladu s predpisi obvladovati SN in VN opremo, ki je polnjena s plinom SF6 in vsebuje več kot 3 kg plina SF6. Plin SF6 je v elektroenergetiki uporaben za SN in VN odklopnike, kompaktne s plinom izolirane celice in stikališča (GIS), plinsko izolirane prenosne vodnike (GIL) in plinsko izolirane transformatorje. Vzdrževalci elektroenergetskih SN in VN naprav bodo morali uveljaviti redne periodične preglede, preprečiti netesnost naprav oziroma emisije, zamenjati starejše naprave, uveljaviti metode reciklaže, skrbno zbirati kontaminirani SF6 ter zagotoviti oddajanje le tega skladno s predpisi.

  Read More

 • Image Resized

  LASTNA RABA V ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTIH S POUDARKOM NA VISOKI ZANESLJIVOSTI OBRATOVANJA REZERVNIH NAPAJALNIH VIROV

  V referatu je prikazana tehnična izvedba lastne rabe zahtevnejšega elektroenergetskega objekta. Na enopolni shemi lastne rabe so prikazani napajalni viri v izvedbi, ki zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti obratovanja v vseh obratovalnih stanjih. Podrobno so opisani rezervni viri napajanja in z njimi povezana problematika: diesel električni agregat s pripadajočo avtomatiko in nadzornim sistemom, akumulatorske baterije z modularnimi usmerniki in preklopnim poljem, modularni razsmerniki z nadzornim sistemom ter AC in DC stikalni bloki. Na blokovni shemi je prikazan tudi zajem digitalnih in analognih signalov naprav lastne rabe za sistem vodenja objekta.

  Read More

 • Image Resized

  ENERGETSKI MERILNI VISOKONAPETOSTNI TRANSFORMATORJI

  Zanesljiv vir izmenične lastne rabe je ključnega pomena za nemoteno delovanje naprav v elektroenergetskem postroju. Praviloma vir lastne rabe izmenične napetosti izhaja iz transformatorja, ki je priključen na terciarno ločeno navitje energetskega transformatorja ali pa na srednje-napetostno navitje distribucijskega energetskega transformatorja. Nova možnost za zagotavljanje izmeničnega vira lastne rabe pa se kaže v posebni izvedbi napetostnega merilnega transformatorja, ki je priključen direktno na zbiralke 110 kV. V članku so predstavljena izhodišča za vgradnjo in prednosti, ki jih v RTP doseženo z vgradnjo tovrstne opreme.

  Read More

 • Image Resized

  ANALIZA SPREMEMBE KOTA IN POVESA V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE

  Analiza v članku temelji na metodi za spremljanje povesa ob izračunu horizontalne sile v vodniku na mestu vpetja po matematičnem modelu na osnovi kontinuiranih meritev temperature vodnika z OTLM napravo. Model je razvit kot računalniška aplikacija, ki zajema montažne pogoje in lastnostni vodnika, ter podaja odvisnost med povesom vodnika in horizontalno silo za posamezno temperaturo. Za kontrolo natančnosti izračuna se izvaja neodvisna primerjava med izračunanim in izmerjenim kotom z OTLM napravo, ki se tudi lahko beleži v operativnem centru. Za primerjavo med modelom in dejansko obliko verižnice vodnika je bilo potrebno opraviti optične-laserske meritve povesa vodnika na treh različnih temperaturah vodnika oz. tokovnih obremenitvah ob spremljanju ostalih meteoroloških pogojev na trasi. Na osnovi teh meritev je razvita kalibracijska krivulja, med povesom/kotom/temperaturo/natezno silo v vodniku daljnovoda v primeru normalnih obratovalnih pogojev, oz. pod delovno obremenitvijo. V primeru zaznave spremembe odstopanj od kalibracijske krivulje ob značilnih meteoroloških pogojih je možno oceniti nastop dodatnih oz. dodatnih izrednih obremenitev na opazovanem razponu. Z omenjeno aplikacijo lahko uporabniku nudimo online monitoring in nadzor nad varnim obratovanjem izbranega daljnovoda, z različnimi nivoji alarmnih stanj. V referatu bo analiziran vpliv temperature okolice kot tudi vodnika, kot deterministična primera, ki določata območje povesa vodnika.

  Read More

 • Image Resized

  POZNAVANJE GEOMETRIJE VERIŽNICE DOBRA OSNOVA ZA NAPOVED VARNE MEJE OBREMENITVE DALJNOVODA

  Slovenski sistemski operater prenosnega omrežja že desetletje aktivno spremlja in se odziva na svetovne trende določanja statične in dinamične meje obremenitve nadzemnih vodov. Postavitev testnega poligona različnih tehnologij določitve termičnega toka v vodniku na daljnovodu 2x 110 kV Dravograd – Slovenj Gradec je ponudila raziskovalcem in strokovnjakom odlične pogoje za analize in določitev mej negotovosti DTR algoritmov. Skrbna analiza pridobljenih podatkov je opozorila na nujnost obvladovanja geometrije verižnice na razpetini SM23-SM24. Zagotavljanje predpisane varnostne višine še posebej ob križanju objektov je garancija varnega obratovanja prenosnega sistema ter varovanja življenj in imetja. Na poligonu so opravljene številne meritve geometrije verižnice oziroma povesov z različnimi merilnimi metodami. Na konkretnem daljnovodu je izdelana analiza podatkov povesov od projekta, montaže vodnikov do realnih meritev z različnimi merilnimi napravami in merilnimi metodami. Namen prispevka je predstaviti geometrijo daljnovoda od faze projektiranja, skozi fazo montaže in nadzora kakovosti montaže vodnikov ter v času obratovanja. Pri tem smo se osredotočili predvsem na metode določanja oziroma nastavljanja povesov ter kasnejšega izvajanja kontrole povesov na terenu oziroma na pomen spremljanja dejanskih varnostnih višin na terenu v nekem periodičnem ciklu, saj lahko le tako znotraj neke meje zaupanja izvajamo DTR.

  Read More

 • Image Resized

  PREIZKUŠANJE VN KABELSKEGA SISTEMA PO MONTAŽI, PRED FUNKCIONALNIM PRIKLOPOM NA OMREŽJE

  V elektroenergetiki nam razmere diktirajo, da bo v prihodnje v obratovanju vedno več kabelskih povezav, katerih zanesljivost je, vključno z ostalo stikalno in priključeno opremo, nadvse pomembna. Zaradi varnosti, zanesljivosti in ekonomike obratovanja elektroenergetskega sistema, pogostost okvar ni dopustna, kar še posebej velja za VN kable. Vse našteto pogojuje kakovost kablov, predvsem njihove izolacije. VN kabelski sistemi s številnimi prednostmi prinašajo težave, ko pride do morebitne okvare, katerega mesta napake, brez ustrezne merilne opreme in metode ne moremo določiti, saj je kabel npr. položen v zemljo. Z meritvami moramo začeti že pri novem kablu, da pridobimo referenčne vrednosti. Vsaka od njih nam da specifične podatke za oceno izolacije, kar je referenca za nadaljnje sprotno ocenjevanje izolacije in ukrepanje ob morebitnih okvarah. V kratkem prispevku ni poudarka na posameznih že znanih metodah, ki jih je vedno več in se jasno.. izboljšujejo. Predstavljene so tehnične ovire in težave, s katerimi se soočamo pri izgradnji kablovoda. Upravljalcu in investitorju moramo, po priključitvi kabelskega sistema v elektroenergetsko omrežje (oz. konkretno topologijo), na osnovi razpoložljivih merilnih metod, zagotavljati zanesljivo obratovanje in zahtevano življenjsko dobo za nabavljeno opremo. Praktičen primer diagnostike oziroma napetostnega preizkusa, (preizkus v skladu s standardom IEC 60840), 110 kV priključnega kablovoda z vsemi pogoji na realnem objektu, bo natančno prikazan v prispevku. Hitro lahko ugotovimo, da realne možnosti zaradi najrazličnejših vzrokov niso, in ne morejo biti, usklajene z željami uporabnikov. Za uspešno izvedbo moramo rešiti vrsto težav kot so izbira napetostnega vira, tehnike merjenja, določitev mesta eventualne okvare v kablu in omejevanje motenj. Tukaj se zahteve, želje in realne možnosti zelo razhajajo.

  Read More

Članki v slovenščini -2014
 • PIES E1462352490474

  PRENOVA IN RAZŠIRITEV MOBILNEGA SISTEMA V PODJETJU ELES D.O.O.

  Mobilni sistem je bil v ELES d.o.o. (v nadaljevanju ELES) uveden že pred leti. Najprej je bil namenjen predvsem podpori vzdrževanja daljnovodov na terenu, sedaj pa je v fazi prenove in razširitve na področje vzdrževanja razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) in podpori priprave gradenj in vodenju investicijskih projektov in rekonstrukcij. Mobilni sistem vzdrževanja omogoča vzdrževalcem predvsem lažje, točnejše in hitrejše poročanje o opravljenem delu, hitrejšo izmenjavo podatkov, poenotenje opisa okvar ali ugotovitev in točnejše ter kvalitetnejše evidentiranje okvar na infrastrukturi prenosnega omrežja. Podpora pripravi gradenj in projektom pa temelji predvsem na uporabi mobilnega GIS informacijskega sistema z uporabo prostorskih podatkov daljnovodnega omrežja ELES-a, kart, ortofoto posnetkov, podatkov o parcelah in lastnikih in določenih dokumentov, ki pri tem nastanejo. Mobilna tehnologija se nenehno spreminja, posodablja in prilagaja novim informacijskim trendom. Tako tudi v ELES-u nenehno sledimo in se prilagajamo novim mobilnim okoljem, operacijskim sistemom in mobilnim napravam. Iz Windows mobilnega okolja smo prešli na uporabo Android operacijskega sistema in ESRI SDK programske opreme za »off line« način dela s sodobnimi mobilnimi napravami na terenu.

  Read More

 • Ed Transi E1462352306468

  VPRAŠANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH

  Spodbujamo strokovnjake: izvajalce, vodje elektro služb oz. vzdrževanja ali energetike, strokovne delavce VZD, inšpektorje dela, energetske inšpektorje in ostalo zainteresirana javnost, da odpre razpravo o negotovih varnostnih situacijah, ki jih srečujemo v praksi ali preprosto poiščimo odgovore na vprašanja, ki jih imamo v delovnem okolju in bi jih radi strokovno rešili ter skupaj dosegali cilj »nič nezgod« pri delu in posluževanju električnih inštalacij.

  Read More

 • Image Resized

  PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE REGULACIJSKIH STIKAL ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV

  Tehniški predpisi za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev opredeljujejo vzdrževanje kot poslovno funkcijo v prenosu in distribuciji električne energije. Glavni cilj je ohranitev elektroenergetskih postrojev in naprav oz. energetskega transformatorja v tehniško brezhibnem stanju v skladu s predpisi ali navodili proizvajalca opreme ali z internimi navodili vzdrževalcev. Preventivno vzdrževanje regulacijskih stikal energetskih transformatorjev je pomembno tako iz funkcionalnega kot ekonomskega vidika te dejavnosti. Ta aktivnost poteka v slovenskem prostoru sistematično že več kot dvajset let. Analiza preventivnega vzdrževanja oz. revizij regulacijskih stikal energetskih transformatorjev, ki jo je opravil pooblaščen servis zajema veliko število revizij, ki se razlikujejo po obsegu in zahtevnosti izvedbe. Analiza zbranih podatkov o revizijah zajema tako različne proizvajalce kot tipe stikal. Skrbno in sistematično vodenje in organiziranje preventivnega vzdrževanja ob pravočasnih preventivnih ukrepih oz. revizijah so omogočila kvalitetno obratovanje energetskih transformatorjev in s tem varno in zanesljivo obratovanje prenosnega in distribucijskega sistema električne energije. S pojavom novih tehnologij oz. vakuumskih regulacijskih stikal so nastali tudi novi pogoji za razmislek o načrtovanju in izvedbi preventivnega vzdrževanja po času. Tako je strokovna razprava o obsegu in periodiki revizij tehnološko sodobnih regulacijskih stikal z namenom, da se ohrani življenjska doba energetskih transformatorjev zanimiva s stališča bodočega načrtovanja in izvedbe vzdrževanja.

  Read More

Članki v slovenščini -2013
 • Elektrotrehniska Revija ER Logotip AgencijaPoti 300 1 E1462353547514

  VARNOST IN ZDRAVJE PRED NEVARNOSTJO ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Kdaj ste nazadnje prebrali Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur.l. RS, št. 29/1992?

  Read More

 • Ed Transi E1462352306468

  ČIŠČENJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ IN KABELSKIH PROSTOROV POD NAPETOSTJO

  Periodično čiščenje transformatorskih postaj je vzdrževalna zahteva predpisov in nujnost v primeru zelo zaprašenega okolja ali v primeru poplav. Čiščenje je tehnološko nezahtevna aktivnost, ko gre za TP, ki smo jo popolnoma izklopili iz omrežja torej ko se delo opravlja v breznapetostnem stanju. Postopek čiščenja postane s stališča varnosti in zdravja pri delu zahtevna naloga, ko TP ni mogoče izklopiti zaradi pomembnosti napajalne točke za odjemalce. Zahteve po neprekinjenem napajanju v industrijskih obratih ali posebnih odjemih kot so bolnišnice, tuneli in drugi infrastrukturni objekti ali ustanove so vse bolj pogoste. Tudi drugi odjem kot je gospodinjski si želi čim manj moteno dobavo električne energije. V tem primeru je edina razpoložljiva metoda dela, delo pod napetostjo na nizki in srednji oz. visoki napetosti (DPN na NN in SN).

  Read More

 • Image Resized

  NAPREDNA ZAŠČITA NADZEMNIH VODOV V PRIMERU PRETRGANEGA VODNIKA

  Prekinjeni (pretrgani) polizolirani vodniki predstavljajo povečano tveganje za ljudi in živali, ki bi lahko prišli v stik z vodniki, ki so pod napetostjo. Rešitev je v zaščiti prekinjenih vodnikov Lisa®, ki zazna okvare na srednje napetostnem omrežje in postajah. Zaščita prekinjenega vodnika Lisa® pomaga zagotoviti varnost tako proizvajalcem, kot tudi distributerjem električne energije. Opisan sistem Lisa® je sestavni del sistema daljnskega nadzora transformatorskih postaj SN / NN (srednje napetosti / nizke napetosti).

  Read More

 • Image Resized

  UPORABA MONTAŽNIH STEBROV PRI OBNOVI 110 kV STIKALIŠČA RTP NOVA GORICA

  Pri rekonstrukciji VN stikališča je bila v Sloveniji prvič uporabljena nova tehnologija montažnih stebrov. Uspešno je zaključena rekonstrukcija 110 kV stikališča objekta RTP Nova Gorica, kjer so bile zamenjane enojne zbiralke z dvojnim sistemom zbiralk (2G) v plinsko oklopljeni izvedbi (HIS). Glede na zahteve po zanesljivosti obratovanja 110 kV stikališča RTP Nova Gorica je bila izvedena izgradnja pomožnih zbiralnic in nova sodobna tehnologija dveh montažnih stebrov za izvedbo prevezav in sicer obhodne povezave DV 110 kV Plave – Gorica na DV 110 kV Vrtojba – Gorica in začasne povezave med severnimi daljnovodnimi sistemi DV 110 kV Avče 1, Avče 2 in Ajdovščina z transformatorskim poljem TR3. Izvedba montažnih stebrov in bypassa je polna inovativnih rešitev, kar je odraz usposobljenosti, motiviranosti in bogatih izkušenj montažerske skupine. Ob dosedanjih pozitivnih izkušnjah uporabe montažnih stebrov pri sanaciji havarijskih stanj daljnovodov ali načrtovanih rekonstrukcijah delov trase ali posameznih stebrov daljnovodov, je uporaba montažnih stebrov pri rekonstrukciji VN stikališča ekonomsko upravičena, tehnološko in izvedbeno primernejša rešitev, ki bo v pomoč strokovnjakom kot primer odlične inženirske prakse tudi v drugih primerih.

  Read More

 • Image Resized

  STATIČNO IN DINAMIČNO DOLOČANJE OBREMENJENOSTI DV 2X110 KV SLOVENJ GRADEC – DRAVOGRAD NA PODLAGI SPREMLJANJA TOČKOVNE IN VZDOLŽNE MERITVE TEMPERATURE

  Prenosno zmogljivost daljnovoda določa njegova maksimalna temperatura, pri kateri daljnovod doseže maksimalen poves oziroma dopustno varnostno višino. Ključna informacija, ki omogoča obvladovanje pretoka energije je torej temperatura vodnika, saj zajema termično ravnovesje med julskimi izgubami in okolico, ki vpliva na segrevanje ali hlajenje vodnika. Za merjenje temperature vodnika na DV 2x110 kV Dravograd - Slovenj Gradec sta uporabljeni dve tehnologiji: točkovna (OTLM) in vzdolžna meritev temperature z uporabo Ramanove spektroskopije v optičnih vlaknih vodnika (OPPC). OTLM sistem izvaja meritev temperature na površini vodnika, medtem ko OPPC ob sredici. Uvedba sistemov za merjenje temperature vodnika, točkovno ali vzdolžno, v povezavi z vremensko postajo in SCADA sistemom omogoča statično (STR) in dinamično (DTR) določanje maksimalne obremenitve daljnovoda.

  Read More

 • Image Resized

  ČIŠČENJE TRANSFORMATORSKIH POSTAJ ZAČETEK UVAJANJA DELA POD NAPETOSTJO NA SREDNJI NAPETOSTI

  Uspešen zagon projekta DPN na NN je slovenska distribucija izkoristila kot spodbudo za začetek novega projekta, uvajanja dela pod napetostjo na srednji napetosti (DPN na SN). Pri uvajanju DPN na NN je osvojena metoda dela v dotiku, pri DPN na SN oz. čiščenju (tudi NN) pa bo uveljavljena metoda dela na oddaljenosti. Uvajanje DPN na SN je iz organizacijskih in finančnih vidikov veliko bolj zahteven projekt. Sprejeta je strategija majhnih korakov, ki ne zahtevajo velikih organizacijskih, človeških in materialnih virov. Po preučitvi izkušenj drugih distribucij je sprejeta ocena, da je najučinkovitejša in relativno enostavna metoda DPN na SN čiščenje transformatorskih postaj. Izvajalec teoretičnega in praktičnega usposabljanja je C&G v sodelovanju z učnim centrom HEP NOC. Izveden je nabor kadrov, monterjev in koordinatorjev, ki so se že uveljavili pri izvajanju DPN na NN v praksi na lastnem omrežju. Izdelani so elaborati uvajanja DPN na SN ter prevedeni so sistemski priročniki, ki so prevzeti od HEP NOC oz. EDF SERECT. Sledi nadgradnja sistema integriranega sistema vodenja oziroma managementa v posameznih distribucijah z navodilom za DPN na SN in s postopki priprave in izdaje varnostnih dokumentov. Na koncu bo po nakupu osebne varovalne opreme in opreme za čiščenje izvedeno še praktično usposabljanje ekip na lastnih objektih SN, kar bo osnova za izdajo pooblastil monterjem in koordinatorjem za DPN na SN s strani delodajalcev, slovenske distribucije.

  Read More

 • Image Resized

  IZVAJANJE DELA POD NAPETOSTJO NA NIZKI NAPETOSTI V SLOVENSKI DISTRIBUCIJI

  Slovenska distribucija je z izvajanjem dela pod napetostjo na nizki napetosti (DPN na NN) pričela leta 2011. Projekt uvajanja DPN na NN je slovenska distribucija uspela realizirati v enem letu aktivnega dela, ter tako vzpostavila aktiven sistem DPN na NN, skladno s predpisi in sistemskimi priročniki DPN na NN. Slovenska distribucija je prevzela sistemske priročnike, izdelala elaborate uvajanja DPN na NN, usposobila ter izdala pooblastila monterjem in koordinatorjem za DPN na NN distribucijskem omrežju, nabavila osebno varovalno opremo in orodje za DPN ter uspešno pričela z izvajanjem DPN na NN. Usposabljanje delavcev za delo pod napetostjo se izvaja v skladu s slovensko zakonodajo. Programi usposabljanja za DPN na NN so se dogovorili glede na pričakovano vrsto in obseg izvajanja DPN na NN v slovenski distribuciji. V skladu z zahtevami sistema SIST EN ISO 9001:2008 in SIST-TS BS OHSAS 18002:2012 se pričakuje aktivno spremljanje organizacije in nadzora izvajanja DPN na NN z namenom kontrole kakovosti in stalnega izboljševanja sistema izvajanja DPN na NN. Uspešno izvajanje DPN na NN predstavlja odličen temelj za uvajanje DPN na SN (srednja napetost), ki predstavlja tehnološko, organizacijsko, materialno in kadrovsko mnogo zahtevnejši projekt.

  Read More

 • Image Resized

  ČIŠČENJE SREDNJENAPETOSTNIH KABELSKIH PROSTOROV IN ENERGETSKIH KABLOV PO POPLAVAH

  Redno vzdrževanje in čiščenje transformatorskih postaj je zahteva predpisov in nujnost v primeru zelo zaprašenega okolja ter v primeru poplav. Tehnološko nezahteven in električno gledan nenevaren postopek je, ko gre za čiščenje TP, ki smo jo popolnoma izklopili iz omrežja in ko se delo opravlja v brez napetostnem stanju. Postopek čiščenja postane s stališča varnosti in zdravja pri delu zahtevna naloga, ko TP ni mogoče izklopiti (zahtevano neprekinjeno napajanje) zaradi pomembnosti napajalne točke (bolnišnice, ustanove, procesna industrija, tuneli, rudniki, ...). V takšnih primerih je edina razpoložljiva metoda dela, delo pod napetostjo in delo v bližini delov pod napetostjo na nizki in srednji oziroma visoki napetosti, skladno s posebnimi navodili za varno delo na terenu. Posebna navodila za varno delo pod napetostjo, morajo vsebovati podrobna določila z minimalnimi predpisanimi zahtevami, glede potrebne usposobljenosti strokovnjakov, ki dela izvajajo, določenosti sistema z v naprej pripravljenim in preverjenim postopkom dela, uporabe ustreznih izolirnih orodij in osebne varovalne opreme. Prav tako je potrebno izdelati pisna navodila za vsako vrsto dela posebej. Ko se izvaja DPN na NN, se uporabljata metodi dela »v dotiku« in »na oddaljenosti«. Ob zadnjih poplavah ko je bilo potrebno očistiti kabelske prostore s SN kabli v RTP 110/20 kV Velenje in Podlog, se je odprlo vprašanje varnega čiščenja kabelskih prostorov, ki so še poplavljeni in so kabli še pod vodo oziroma prekriti z muljem. Stroka je negotova pri predpisovanju varnih pogojev dela pri čiščenju SN kablov pod napetostjo, saj ni jasne ločnice ali gre za delo v bližini delov pod napetostjo ali za delo pod napetostjo. Odpira se vprašanje izdelave pravilne, in s strani stroke podprte, ocene tveganja z zahtevanim nivojem usposobljenosti izvajalcev in predpisovanja postopkov izvajanja varnega dela in primernega obsega predpisane osebne varovalne opreme.

  Read More

 • Image Resized

  AVTOMATIZACIJA DISTRIBUTIVNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE TP RADVANJE

  Distribucijsko omrežje električne energije, predstavlja izredno dinamičen sistem v katerem se pojavljajo različne obremenitve, ki neposredno vplivajo na kakovost napetosti električne energije. Sistemski operater distribucijskega omrežja je zadolžen za zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega omrežja. To je mogoče doseči le ob kvalitetnem poznavanju energetskih razmer v omrežju. Razpršeni viri predstavljajo za konvencionalno distribucijsko omrežje veliko spremembo, ki se odraža v različnih smereh pretoka električne energije, kar vpliva na napetostne razmere. Pilotni projekt pametne TP bo omogočil natančno spremljanje teh podatkov tudi v izvornih točkah nizko napetostnega omrežja (NN omrežje), ki jih predstavljajo transformatorske postaje. Projekt predstavlja prvi korak k tako imenovanemu »pametnemu omrežju« preko postopne kontrole nad parametri obratovanja distribucijskega omrežja.

  Read More

Članki v slovenščini -2012
 • Ed Transi E1462352306468

  ZAKONODAJNI OKVIRI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA UPRAVLJAVCEV IN VZDRŽEVALCEV SONČNIH ELEKTRARN

  V referatu je predstavljena zakonodaja oziroma predpisi, ki zahtevajo za upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn dodatno usposabljanje strokovnjakov, strokovnih oseb elektrotehniške stroke, z zahtevano izobrazbo in delovno dobo, kar je treba periodično preverjati odvisno od predpisa. Zahtevano je usposabljanje za upravljavce malih elektrarn, preglednike električnih inštalacij in vzdrževalce električnih inštalacij. Izobraževanje in usposabljanje električarjev, monterjev ali vzdrževalcev določa slovenska zakonodaja. Osnovna izobrazba za električarje je omogočena z rednim izobraževanjem (srednje in visokošolsko) ali s rednim poklicnim izobraževanjem (srednje, višješolsko). Aktivnosti upravljanja, vzdrževanja in potrebnih posegov v sisteme električnih inštalacij so izvedljive in dovoljene ustrezno usposobljenemu osebju. Upravljavec energetskih naprav oziroma upravljavec malih elektrarn mora biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav najmanj na pet let. Pravilnika, Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, pripadajoče tehnične smernice TSG‐N‐002‐2009 ter TSG‐N‐003‐2009 določata, da smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij in sistemov zaščite pred strelo, opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij v skladu s predpisi. Potrdilo o usposobljenost se obnavlja na pet let.

  Read More

 • Ed Transi E1462352306468

  VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN, ODPIRA VPRAŠANJA VARNEGA DELA POD NAPETOSTJO IN VARNEGA GAŠENJA POŽARA

  Investicija v sončno elektrarno, velja kot naložba z nizkim dejavnikom ekonomskega tveganja ter za predvidljivo naložbo. Ob rednem vzdrževanju in nadzoru delovanja sončne elektrarne, ki je potrebno za njeno stabilno delovanje, so lahko napake in okvare ter odstopanja v zgradbi in posledično izkoristku, ugotovljene in odpravljene še v garancijskem roku. Če so razlike izkoristkov prevelike od garantiranih, se mora dober gospodar (lastnik, upravljalec, vzdrževalec), pravočasno vprašati, kakšni so nujni ukrepi za odpravo odstopanj. Ob navedenih dejstvih je potrebno najprej opraviti vizualni pregled objekta, kar predstavlja izhodišče za nadaljnje posege (električne meritve, zamenjava okvarjene opreme) ter aktivnosti za odpravo napak in nepravilnega delovanja, obravnavane sončne elektrarne. Aktivnosti na področju vzdrževanja in upravljanja so dovoljene le ustrezno usposobljenemu osebju, skladno z zakonodajo, ki ureja to področje. V prispevku, je na praktičnih primerih predstavljeno, pod kakšnimi pogoji in kje se lahko posega v električni sistem sončne elektrarne med obratovanjem, z metodo dela pod napetostjo, s primeri uporabljenih ukrepov na realnem objektu. Zavedati se je potrebno, da se pri vzdrževanju sončnih elektrarn ne moremo izogniti nevarnosti, zaradi udara električnega toka, ter nevarnostim pri gašenju eventualnega požara, v katerem je udeležena sončna elektrarna. Zato je potrebno opozoriti električarje, na točke v katerih se enostavno ni mogoče izogniti nevarnosti udara, električnega toka. Prav tako pa je potrebno opozoriti tudi profesionalne in prostovoljne gasilce ter druge udeležene, ki bodo gasili požar na sončni elektrarni na nevarnost električnega udara.

  Read More

 • Elektrotrehniska Revija ER Logotip AgencijaPoti 300 1 E1462353547514

  USPOSOBLJENOST UPRAVLJAVCEV SONČNIH ELEKTRARN

  Potem ko smo objavili članek o vzdrževanju sončnih elektrarn v Elektrotehniški reviji ER, št. 3/11, s katerim smo odprli vprašanja varnega dela pod napetostjo in varnega gašenja požara, ter članek o usposabljanju upravljavcev in vzdrževalcev sončnih elektrarn v Elektrotehniški reviji ER, št. 4/11, smo imeli več zelo konstruktivnih razgovorov s strokovnjaki, ki se v praksi srečujejo z obravnavano problematiko.

  Read More

 • Elektrotrehniska Revija ER Logotip AgencijaPoti 300 1 E1462353547514

  POUČEN UPRAVLJAVEC SONČNIH ELEKTRARN

  Po objavi člankov o usposabljanju upravljavcev sončnih elektrarn v Elektrotehniški reviji ER in po vrsti predavanj »Upravljanje, obratovanje in vzdrževanje sončnih elektrarn« v organizaciji Agencije POTI smo še vedno priča pogostim vprašanjem tako strokovnjakov kot laikov, ki se v praksi srečujejo z obravnavano problematiko.

  Read More

 • 31. Mednarodna Konferenca O Razvoju Organizacijskih Znanosti

  NADGRADNJA SISTEMA MANAGEMENTA KAKOVOSTI ISO 9001:2008 Z ZAHTEVAMI ZA IZVAJANJE DELA POD NAPETOSTJO

  Delo pod napetostjo je z liberalizacijo trga električne energije dobilo novo spodbudo, saj z odprtjem tega trga padajo stari monopoli. Z jasnimi ekonomskimi zahtevami raste pritisk na upravljavce distribucijskih omrežij za doseganje višjih standardov kakovosti električne energije, katere en pomembnejših kriterijev je zanesljiva oz. neprekinjenost dobave električne energije. Uvajanje dela pod napetostjo v slovensko distribucijo, ob podpori stroke varnosti in zdravja pri delu zagotavlja stalno izboljšanje kakovosti procesov in proizvodov, povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov kar je zagotovilo za dolgoročen obstoj in rast organizacije na konkurenčnem trgu. Distribucija Elektro Ljubljana je praktično ob svetovni stoti obletnici dela pod napetostjo začela izvajati to vzdrževalno metodo dela. Pri uvajanju dela pod napetostjo je skrbno preučena zakonodaja, sistemski priročniki in notranja organizacija, kar je na koncu rezultiralo v nadgradnji sistema managementa kakovosti ISO 9001:2008 z zahtevami za izvajanje dela pod napetostjo (DPN). Izdelana so bila navodila za izdajanje dokumentov za delo pod napetostjo za zagotovitev varnega izvajanja del pod napetostjo s ciljem vzpostaviti kontroliran sistem načrtovanja in izvedbe del pod napetostjo.

  Read More

Članki v slovenščini -2011
 • Image Resized

  Z METODO DPN ZMANJŠUJEMO ŠTEVILO NEZGOD PRI DELU

  Z uveljavljanjem vzdrževanja električnih inštalacij z delom pod napetostjo (DPN) v svetu se zmanjšuje število nezgod pri delu. Statistike in strokovne študije potrjujejo to tezo. Slovenske izkušnje DPN so skromne in ni mogoče v zelo kratkem časovnem okvirju dveh let uveljavljanja DPN v majhnem številu podjetij izvleči lastne resnejše zaključke. Predstavljena je statistika nezgod pri delu v Sloveniji in v okolju slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. Dejstvo je, da se je v slovenskem okolju zgodi nekaj deset nezgod letno zaradi električnega toka, od katerih se nekatere končajo s smrtnim izidom. Vse te nezgode so se zgodile ob uveljavljeni metodi dela v breznapetostnem stanju, ko izvajalci ne upoštevajo varnostna pravila. Predstavljene so zakonske zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu pred nevarnostjo električnega toka. Najnovejši prevod standarda SIST EN 50110 »Obratovanje električnih inštalacij« bo v veliko pomoč pri posodobitvi slovenske zakonodaje in varnostnih postopkov v naši slovenski praksi vzdrževanja. Opozorilo, da tudi električarji umirajo, podpira evropsko kampanjo varnosti in zdravja pri delu, še posebej varnost pri vzdrževalnih delih in je del prizadevanja, da bi s spodbujanjem varnostne kulture postala slovenska delovna mesta bolj varna, zdravju prijazna in produktivnejša.

  Read More

 • Image Resized

  EKOLOŠKE ZAHTEVE PRI OBRATOVANJU IN VZDRŽEVANJU VN OPREME, KI VSEBUJE PLIN SF6

  Lastniki in upravljavci, investitorji, obratovalci in vzdrževalci VN opreme, ki vsebuje plin SF6 so dolžni upoštevati zakonske ekološke zahteve v zvezi z ravnanjem s plinom SF6. SF6 je iz družine F – plinov oziroma toplogrednih plinov (TPG), ki vplivajo na podnebne spremembe. Kjotski sporazum, ki so ga sprejele države evropske skupnosti vključno s Slovenijo le-te obvezuje na sprejem zakonodaje na področju nadzora izpustov TPG. Upravljavce VN naprav zakonodaja obvezuje, da obvladujejo nadzor nad izpusti plina SF6. Elektrotehniški strokovnjaki morajo poznati svoje zakonske obveznosti ob nakupu, vgradnji, obratovanju in vzdrževanju ter ob odpisu VN opreme, ki vsebuje plin SF6. Nadzirati in evidentirati morajo vsak zajem plina SF6 iz VN naprav, ki ga lahko izvede le pooblaščen serviser. Ravnati morajo z nevarnimi odpadki v skladu s predpisi. Država je dolžna organizirati usposabljanje in izdajati spričevalo osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov.

  Read More

 • Image Resized

  UPORABA HAVARIJSKIH STEBROV PRI SANACIJI POŠKODOVANEGA STEBRA 110 kV DALJNOVODA

  Vremenske ujme lahko povzročijo podrtje kovinskih daljnovodnih stebrov. Odprava takšnih havarijskih stanj je praviloma prej kot v enem mesecu nemogoča oz. je to dolgotrajni tehnološki proces. Takšno stanje pa je za VN omrežje nedopustno tako v distribucijskem kot prenosnem omrežju. V svetu in tudi v Sloveniji je uveljavljena rešitev sanacije podrtega jeklenega predalčnega stebra VN daljnovoda s pomočjo začasne postavitve havarijskih stebrov. Na ta način močno povečamo zanesljivost našega VN omrežja, oziroma najhitrejšo možno ponovno vzpostavitev N-1 kriterija tudi ob havarijskih stanjih. Smotrna je uporaba teh stebrov tudi pri načrtovanih zamenjavah posameznih poškodovanih stebrov ali stebrov, ki so potrebni celotne rekonstrukcije iz drugih tehnoloških razlogov. V kratkem obdobju smo pridobili praktične izkušnje tako pri sanaciji havarijskega stanja kot načrtovane zamenjave 110 kV stebrov na distribucijskem kot prenosnem slovenskem omrežju.

  Read More

 • Ed Transi E1462352306468

  UPRAVLJANJE Z VN NAPRAVAMI, KI VSEBUJEJO PLIN SF6

  Plin SF6 je v družini F – plinov oziroma toplogrednih plinov (TPG), ki vplivajo na podnebne spremembe. Zaradi teh vplivov je ta tehnični antropogeni plin doživel nadzor nad uporabo v VN napravah in popolno prepoved uporabe v odprtih sistemih (okna, pnevmatike). S sprejetjem Kjotskega sporazuma so države evropske skupnosti vključno s Slovenijo sprejele obvezujočo zakonodajo na področju nadzora izpustov TPG. Z uredbami so upravljavci VN naprav dobili obvezujočo nalogo, da obvladujejo nadzor nad izpusti plina SF6, elektrotehniški strokovnjaki zaposleni pri lastnikih, upravljavcih in vzdrževalcih VN naprav, ki vsebujejo plin SF6 pa morajo poznati svoje zakonske obveznosti on nakupu, vgradnji, obratovanju in vzdrževanju ter ob odpisu opreme. Še posebej morajo nadzirati in evidentirati vsak zajem plina SF6 iz VN naprav, ki ga lahko izvede le pooblaščen serviser. V letu 2010 so bili v Sloveniji prvič organizirani tečaji in državni izpiti kot osnova za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalni mehanizmov. Zakonodaja določa pridobitev spričeval le za pooblaščene serviserje, ki zajemajo plin SF6 iz VN naprav. Problematika je kompleksna in v njeno obvladovanje je vključeno veliko strokovnjakov z različnih področij. Pooblaščeni serviserji pridobijo znanje o zakonskih obveznosti glede ravnanja s plinom SF6 v VN napravah, o zajemanju plina iz naprav ter o ravnanju z odpadki, ki nastajajo ob vzdrževanju ali preteku življenjske dobe teh naprav. Referat pojasnjuje in odpira vprašanja s tega področja.

  Read More

 • Elektrotrehniska Revija ER Logotip AgencijaPoti 300 1 E1462353547514

  USPOSABLJANJE UPRAVLJAVCEV IN VZDRŽEVALCEV SONČNIH ELEKTRARN

  Naše sodelovanje pri investiranju in gradnji treh velikih sončnih elektrarn z močjo 999 kW (SE VESOL, SE CIMSOLAR in SE 3SOLAR), ki so postavljene na samostojni konstrukciji na odlagališču nenevarnih odpadkov tovarne Talum v Kidričevem, je od nas zahtevalo tudi skrbno preučitev zakonodaje, ki ureja zahteve za njihovo upravljanje in vzdrževanje. Omenjene sončne elektrarne so energetski postroji, ki imajo pri večjih priključnih močeh dva nivoja napetosti (srednjenapetostni del – priključek na omrežje preko transformatorja in nizkonapetostni del – fotonapetostni generator) in so sestavljeni iz številnih elementov, namenjenih stalnemu in zanesljivemu delovanju v območju enosmernih in izmeničnih tokokrogov.

  Read More

 • Elektrotrehniska Revija ER Logotip AgencijaPoti 300

  VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN ODPIRA VPRAŠANJA VARNEGA DELA POD NAPETOSTJO IN VARNEGA GAŠENJA POŽARA

  Beseda fotovoltaika izvira iz grške besede »phos«, ki pomeni svetlobo, in besede »volt«. Fotovoltaika je veda, ki proučuje pretvorbo energije svetlobe v električno energijo. Fotonapetostna pretvorba tako pomeni neposredno pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v električno energijo. Kot t. i. zeleni obnovljivi vir energije se lahko sončne elektrarne zaradi modularne zasnove uporablja za gradnjo sončnih elektrarn reda velikosti od nekajmili do večmega vatov. Prav to omogoča njihovo razpršenost, ki odločilno vpliva na zmanjšanje izgub v elektroenergetskem omrežju ter zagotavljanje energetske samostojnosti in neodvisnosti uporabnikov sončnih elektrarn.

  Read More