Članci na hrvatskom jeziku

Članci na hrvatskom jeziku -2019 
 • Hrocigre

  SIGURAN RAD U BLIZINI DIJELOVA POD NAPONOM NA VISOKONAPONSKIM DVOSUSTAVNIM NADZEMNIM VODOVIMA ELES-a

  Na elektroenergetskoj mreži u nekim slučajevima radove održavanja i montaže na dalekovodima treba provoditi tako da se radovi izvode u blizini dijelova pod naponom (RuBDPN) ili u blizini visokog napona. U praksi, to se odnosi na radove na dvosustavnim ili višesustavnim nadzemnim vodovima, kada se konkretni radovi izvode na isključenom sustavu, a istodobno je drugi sustav pod naponom. Kako bi se smanjili rizici koji se mogu definirati kao rizik od električnog udara zbog induciranog napona, prenapona ili kapacitivnog napona, posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju sigurnosti i zdravlja pri radu u smislu odgovarajućih propisa. Stoga je provedena detaljna analiza internih praksi i opasnih pojava, kao i pregled globalnih iskustava. Spoznaje su zapisane u elaboratu koji nudi operativna rješenja i sistemska usmjerenja za daljnji rad u ELES-u. S ciljem uvođenja odgovarajuće organizacije, poboljšanja radnih postupaka i opreme te dosljedne uporabe propisane osobne zaštitne opreme (OZO), napisan je priručnik za sigurnu primjenu RuBDPN.

  Read More

 • Hrocigre

  SUSTAV ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE IZDUŽENJA ZA SPRJEČAVANJE PREKOMJERNOG PROVJESA VODIČA NA KRITIČNIM MJESTIMA RASPONANADZEMNOG VODA

  U članku su predstavljene nove proširene mogućnosti mjerenja izduživanja vodiča korištenjem postojećeg SMART OTLM sustava. SMART OTLM sustav kojeg sačinjava uređaj i programska oprema mjeri temperaturu, struju, ambijentu temperaturu i kut vodiča na mjestu pričvršćenja uređaja te rezultate šalje u OTLM centar putem GSM mreže. Na osnovu izmjerenog kuta na poznatoj temperaturi vodiča je moguće odrediti geometriju lančanice, a time provjes i visinu vodiča iznad kritičnih mjesta na kritičnom rasponu nadzemnog voda. SMART OTLM sistem pomoću računarske podrške kontinuirano bilježi izmjerene parametre (promjenjivo se može odrediti npr. na svaku minutu), statistički obrađuje, analizira te uspoređuje trenutne vrijednosti sa statistički obrađenim podacima u proteklom jednogodišnjem razdoblju na istoj temperaturi i približno u isto vrijeme uz približno ista strujna prijenosna opterećenja. Ukoliko novo izračunana geometrija, a time dužina vodiča uzrokuje prekomjeran provjes, taj bi u ljetnom razdoblju na višim radnim temperaturama doveo do toga da se vodič spusti ispod kritične visine, tada sistem omogućuje pravodobno upozoravanje operatera, da je potrebno izvršiti novo napinjanje vodiča, za koliko je potrebno skratiti dužinu vodiča između točaka pričvršćenja na kritičnom rasponu, da zatezna sila bila jednaka sili u montažnoj tablici.

  Read More

 • Hrocigre

  ISKUSTVO PRIMJENE NAPONSKIH TRANSFORMATORA VELIKE SNAGE

  Primarna namjena naponskih transformatora velike snage je osiguravanje vlastite potrošnje trafostanica. Iako se na različitim svjetskim tržištima ovaj tip transformatora koristi već neko vrijeme, njihova primjena na europskom tlu je relativno slabo zastupljena. Međutim, promjenom vlasničke strukture elektroenergetskog sustava i sve većom penetracijom novih rješenja, interes za implementacijom ovakvih transformatora sve više raste. Cilj ovog rada je predstaviti iskustvo primjene ovakvih transformatora na primjeru implementacije u postrojenja slovenskog operatera prijenosnog sustava, ELES-a. U radu su navedeni osnovni zahtjevi za dizajn, implementaciju, zaštitu i nadzor transformatora. Navedene stavke su izrazito bitne jer još uvijek ne postoji jedinstvena norma za naponske transformatore velike snage na svjetskoj razini, niti univerzalne preporuke za njihovu ugradnju. Glavni doprinos rada je da na primjeru detaljno razrađenog projekta, prvog u ovom dijelu svijeta, izloži smjernice za adekvatnu implementaciju naponskih transformatora velike snage za napajanje vlastite potrošnje trafostanica.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2018 
 • HR Cired

  IZOLACIJSKE RUKAVICE ZA ELEKTRIČARE – USPOREDBA MEĐUNARODNIH NORMI I ISKUSTAVA

  Izolacijske rukavice za električare su veoma značajan element sigurnog rada posebno kod izvođenja rada pod naponom (RPN). Na niskom i srednjem naponu se rukavice koriste kod RPN s metodom u dodiru. Izolacijske rukavice za električare kao osnovna zaštitna oprema (OZO) se moraju koristiti u skladu sa zahtjevima propisa, normi i internih uputa. Električarske izolacijske rukavice izrađene prema normi HRN EN 60903:2007 osnovna su OZO elektromontera pri RPN na električnim postrojenjima. Referat prezentira važne zahtjeve ove norme (izrada, oznake, klase, način uporabe, održavanje, tipska i periodička ispitivanja, skladištenje i radni vijek) te daje kratku usporedbu sa zahtjevima ispitivanja prema odgovarajućim IEC, IEEE i ASTM normama. Dio prezentiranih podataka su rezultat višegodišnjeg radnog iskustva kontrolno-ispitnog laboratorija HEP – Nastavno obrazovnog centra, pa su sukladno tome u referatu iznesene i određene preporuke.

  Read More

 • HR Cired

  IZBOR OSOBNE ZAŠTITNE OPREME I IZRAČUN ENERGIJE ELEKTRIČNOG LUKA PRILIKOM KRATKIH SPOJEVA U DISTRIBUCIJSKIM ELEKTRIČNIM POSTROJENJIMA

  Osobe koje obavljaju rad u blizini električnih postrojenja su potencijalno izložene opasnostima koje uzrokuje električni luk. Električni luk je rijetka pojava, ali ipak zahtijeva pouzdanu zaštitu jer ga nije moguće u potpunosti isključiti, pogotovo kod pogonskih zahvata. Električni luk je moguć kod isklapanja dijelova pod naponom (vodovi, kabelski priključci, sklopni uređaji, osigurači itd.). Nova norma HRN EN 50110-1:2013 donijela je jasne zahtjeve procjene rizika kod rada, posebno u svezi mogućnosti pojave luka i njegove veličine. U radu je prikazana usporedba normi za izbor osobne zaštitne opreme (OZO) djelatnika u distribuciji između SAD i zemalja EU posebice Njemačke. Postoje razlike kod definiranja izbora OZO od luka (klasificiranje opreme, struja i trajanje luka). Na konkretnom primjeru distribucijskog postrojenja je izračunata energija i rizik pojave električnog luka te odabir odgovarajuće OZO.

  Read More

 • HR Cired

  UTJECAJ ODRŽAVANJA MREŽE METODOM RADA POD NAPONOM NA POUZDANOST NAPAJANJA: STUDIJSKI PRIMJER ELEKTRO GORENJSKA

  Pouzdanost opskrbe karakterizira broj i trajanje prekida napajanja, a glavne karakteristike su vrsta prekida napajanja, trajanje svakog prekida odnosno pokazatelji prosječno trajanje prekida u sustavu (SAIDI) i prosječan broj prekida u sustavu (SAIFI) te broj kupaca obuhvaćenih prekidom. Pouzdanost opskrbe smatra se najvažnijim područjem kvalitete operatora distribucijskog sustava (ODS) te tom području kvalitete europska nezavisna nacionalna regulatorna tijela (NRT-ovi) posvećuju najviše pažnje. NRT-ovi razvijaju različite regulatorne instrumente, sustav minimalnih standarda pouzdanosti opskrbe ili mehanizme poticanja pouzdanosti opskrbe. Jedno od mogućih rješenja za sniženje SAIDI i SAIFI je uvođenje rada pod naponom (RPN). RPN direktno utječe na smanjenje broja planiranih prekida napajanja. U tvrtki Elektro Gorenjska (EG) su pristupili sustavnom planiranju obavljanja revizija SN trafostanica koristeći RPN. Prezentirani su utjecaji na pokazatelje pouzdanosti napajanja potrošača u razdoblju 2014. - 2017. i prednosti provedbe održavanja pomoću RPN na SN – čišćenje TS u tvrtki EG.

  Read More

 • HR Cired

  UPORABOM GRAFITNOG PRAHA USPJEŠNO SANIRANO UZEMLJENJE TRANSFORMATORSKE STANICE

  Otpor uzemljenja uzemljivača transformatorske stanice (TS) ovisi o specifičnom otporu tla između uzemljivača i referentne zemlje te dimenzijama i izvedbi uzemljivača. Projektant ima više mogućih rješenja za smanjenja otpora uzemljivača npr. produžavanjem uzemljivača što može biti neracionalno i skupo te zbog ograničenja prostora često i neizvedivo ili da se oko uzemljivača položi zemlja s boljom provodljivošću (crnica, humus, ilovača, glina), kemijske sonde ili posebni materijali (gel, bentonit, grafitni prah). Prezentiran je pregled praktične uporabe raznih dodataka za smanjenje otpora uzemljivača na osnovi iskustava u slovenskoj i hrvatskoj distribuciji. Prikazana je uspješna sanacija uzemljenja TS uporabom grafitnog praha, koji praktično prepolovi vrijednost otpora uzemljivača.

  Read More

 • HR Cired

  ADVANCED LiSa® – SENZOR ZA OTKRIVANJE PREKINUTIH VODIČA

  U tkz. pametnim elektroenergetskim mrežama potrebno je na određena mjesta postaviti mjernu opremu koja u kontrolni centar šalje informacije o mrežnim parametrima. U ovom referatu posebnu smo pozornost posvetili otkrivanju lokacija prekida vodiča, što je u nekim slučajevima vrlo teško otkriti. Problem prekinutih vodova i posljedično kvarova zbog visokog otpora (engl. High Impendance Fault - HIF) prisutan je od samih početaka elektroenergetike. U referatu smo osim kratkog prikaza dosadašnjih načina otkrivanja HIF-a i s time povezanih metoda detekcije prekida vodiča prezentirali i razvoj sustava Advanced LiSa® sa senzorom koji mjeri parametre električnog polja oko srednjenaponskih (SN) vodiča u radijalnim mrežama. Na temelju promjene u parametrima ocjenjuje se jesu li vodiči prekinuti ili nisu.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2017
 • Hrocigre

  RAČUNALNA APLIKACIJA ZA ODREĐIVANJE GEOMETRIJE LANČANICE VODIČA ZA NADZOR SIGURNOSNIH VISINA VISOKONAPONSKIH DALEKOVODA

  U radu je predstavljen izračun geometrije lančanice na dva visokonaponska dalekovoda naponskih razina 110 kV i 220 kV na koje je montiran OTLM („Overhead Transmission Line Monitoring“) sustav. Ovaj sustav omogućava kontinuirano praćenje stanja vodiča na temelju točkastog mjerenja temperature i naklona vodiča na lokaciji montaže OTLM uređaja. Kao ulazni podaci koriste se materijalna i fizikalna svojstva vodiča, te stvaran oblik lančanice koja je bila izmjerena na tri različite temperature vodiča. Promjena temperature vodiča ima neposredan utjecaj na provjes ali i na silu zatezanja vodiča. Rezultati izračuna pokazuju da je u računalnoj aplikaciji pomoću integriranog matematičkog modela moguće odrediti trenutnu sigurnosnu visinu vodiča na proizvoljnoj lokaciji ispod raspona vodiča. Spomenutu računarsku aplikaciju moguće je nadograditi na način da izračunava provjes pod dodatnim mehaničkim opterećenjima vodiča, što omogućuje i procjenu utjecaja leda na provjes odnosno na sigurnosnu visinu.

  Read More

 • Hrocigre

  PRVA ISKUSTVA S PRIMJENOM HAVARIJSKIH MODULARNIH STUPOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SLOVENIJI

  Svrha postojanja elektroenergetskog sustava je pouzdan prijenos i opskrba potrošača električnom energijom. Tijekom zimskog perioda se posljednjih godina u nekoliko navrata dogodilo ispadanje dalekovoda iz pogona i otežana opskrba stanovništva i industrije električnom energijom. Najčešći uzrok je nakupljanje leda na vodičima dalekovoda, kada uz dodatnu pojavu značajnijeg vjetra neminovno dolazi do težih oštećenja konstrukcije pa i rušenja stupova. Sanacija ovih šteta u prijenosnoj mreži je zahtijevala dulji period beznaponskog stanja oštećenih dalekovoda, te je potaknula stručnjake na traženje rješenja na koji način aktivirati oštećeni dalekovod u što kraćem vremenu. U ovom radu su pobliže opisane izvedba i potencijalne primjene havarijskih modularnih stupova nabavljenih od strane HOPS-a. Također je na praktičnom primjeru opisana primjena jednog havarijskog modularnog stupa prilikom zamjene nosivog stupa zbog oštećenja konstrukcije. Također u radu su prezentirane i dosadašnje primjene ovakvih stupova na području Republike Slovenije.

  Read More

 • Logo MIPRO 2017

  ISKUSTVA UVOĐENJA DINAMIČKOG MONITORINGA OPTEREĆENJA SLOVENSKIH PRIJENOSNIH VODOVA

  Slovenski prijenosni sustav se aktivno uključuje u izgradnju elektroenergetske prijenosne mreže budućnosti, koja temelji na liberalizaciji tržišta električne energije. Ideja naprednih mreža je racionalna uporaba energije uz istovremeno smanjenje troškova i gubitaka energije te povećanje kvalitete i pouzdanosti opskrbe. Suvremena tehnološka rješenja i inovacije u slovenskoj prijenosnoj mreži su predmet sistematičnog rada već niz godina. Više od dva desetljeća uporabe sustava DAMOS (DAljnovodni MOnitoring Sistem) te desetljeće s sustavom OTLM (Overhead Transmission Line Monitoring) nude bogata iskustva. Maksimalno iskorištavanje kapaciteta prijenosa električne energije moguće je u slučaju poznavanja tehničkih parametara dalekovoda odnosno geometrije lančanice, kao što su trenutačna sigurnosna visina vodiča (križanja) uz poznavanje trenutačnih podataka o vodiču, o njegovoj temperaturi i specifičnoj gustoći struje te vremenskih podatka na trasi dalekovoda. Razvoj OTLM sustava je omogućio prijelaz sa statičkog na dinamički monitoring opterećenja (STR - Static and DTR - Dynamic Thermal Rating). OTLM sustav je uz mjerenje temperature vodiča dobio nove funkcije. Nova rješenja omogućuju praćenje promjene horizontalne sile u zavisnosti od temperature. Istovremeno pružaju mogućnost određivanja dodatnih opterećenja kao što je nakupljanje leda na vodiču. Njihov cilj je upozoravanje operatera, da nastupa dodatno opterećenje ledom.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2016
 • Hrocigre

  PROŠIRENJE APLIKACIJE OTLM-SAG NA PRAĆENJE ZALEĐENOSTI VODIČA U DLR SUSTAVU

  Na pojedinim dijelovima trase, gdje postoji mogućnost povećanja provjesa i spuštanja vodiča pod graničnu visinu sigurnosti, potrebno je kontinuirano pratiti geometriju lančanice u svim vremenskim uvjetima, kako u slučaju visokih ljetnih temperatura i većih strujnih opterećenja bez vjetra, tako i u slučaju niskih temperatura u slučaju stvaranje leda na vodiču. Pored praćenja geometrije lančanice vodiča potrebno je pratiti i promjenu zateznih sila, posebno na niskim temperaturama. Razvoj sustava za globalno praćenje prijenosnog sustava dalekovoda “Overhead Transmission Line Monitoring - OTLM” omogućuje praćenje temperature vodiča i naklona vodiča te proračunavanje vlačne sile i provjesa vodiča na rasponu, ali isto tako i praćenje stvaranje leda na vodiču. U radu je predstavljen sustav za praćenje promjene geometrije lančanice vodiča u zavisnosti od izmjerene temperature, koja je posljedica jačine prijenosa električne energije.

  Read More

 • HR Cired

  INTEGRACIJA I GRUPIRANJE DIESEL ELEKTRIČNIH AGREGATA U VIRTUALNU ELEKTRANU

  Za razvoj naprednih mreža, potrebno je aktivno upravljanje distribuiranom proizvodnjom kao i distribucijskom mrežom. Jedno od rješenja aktivnog upravljanja je primjena virtualnih elektrana. Razvoj virtualnih elektrana traži nova tehnološka rješenja. Za upravljanje kritičnim situacijama u distribucijskom elektroenergetskom sustavu (DEES) je moguće praktično rješenje korištenje diesel električnih agregata (DEA). U DEES je uključen velik broj DEA te mogu igrati važnu ulogu kod brzog prilagođavanja potrošnji sa dodatnom proizvodnjom električne energije. DEA je pouzdan izvor i može biti uključen u DEES neovisno o okolnostima ili vremenskim uvjetima. Vrijeme potrebno za prilagodbu i integraciju DEA u sustav je obično oko dvije minute. Uključivanjem pojedinih DEA u sustav virtualne diesel elektrane, moguće je osigurati respektabilan izvor za brzu prilagodbu DEES na promjene u proizvodnji i potrošnji električne energije.

  Read More

 • HR Cired

  UPORABA MONTAŽNIH STUPOVA KOD SANACIJE NADZEMNIH VODOVA OŠTEČENIH LEDENOM KIŠOM U DISTRIBUCIJI ELEKTRO LJUBLJANA

  U veljači 2014. godine je u velikom dijelu Slovenije došlo do katastrofalnog rušenja niskonaponske (NN) i srednjenaponske (SN) distribucijske mreže, 110 kV distribucijskih i prijenosnih dalekovoda te 220 i 400 kV prijenosnih dalekovoda. Posebno katastrofalne posljedice su bile između trafostanica (TS) u okolici Ljubljane i Postojne. Dodatno opterećenje u obliku leda lomilo je stupove i kidalo vodiče. Zbog havarije na distributivnim 20 i 110 kV dalekovodima su ostala bez napajanja mjesta Logatec i Cerknica sa okolicom. Prikazana su pozitivna iskustva uporabe tehnologije montažnih stupova za rješavanje havarijskih stanja u distribucijskoj mreži. Tijekom sanacije je bila od značaja tipizacija stupova i mogućnost ispomoći jedne tvrtke drugoj prilikom brze sanacije srušenih stupova. Problematika je aktualna i u širem prostoru zbog prošlogodišnjih poplava i ledom srušenih dalekovoda od Slovenije preko Hrvatske do Austrije, Mađarske, Rumunjske i Srbije.

  Read More

 • HR Cired

  ISKUSTVA UPORABE RADA POD NAPONOM KOD ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA U SVEUČILIŠNOM KLINIČKOM CENTRU LJUBLJANA

  Zdravstvene usluge se nude 24 sata, 7 dana tjedno, cijelu godinu te je potrebno osigurati i trajnu opskrbu električnom energijom. Električna energija je veoma značajan energent za osiguranje kvalitetne zdravstvene usluge i sigurnosti pacijenata. Elektroenergetska struka svjesna svoje odgovornosti je pristupila izvođenju rada pod naponom u Sveučilišnom kliničkom centru Ljubljana. Veoma pozitivna inženjerska iskustva sa više različitih i kompleksnih akcija rada pod naponom utvrdila su uvjerenje da je rad pod naponom prava metoda održavanja električnih instalacija u zdravstvu, odnosno u kliničkom centru i bolnicama.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2015
 • Hrocigre

  RAZVOJ APLIKACIJE ZA PRAVOVREMENO UPOZORAVANJE NA NASTANAK LEDA NA VISOKONAPONSKOM VODIČU DALEKOVODA

  Promjena temperature vodiča uslijed promjene električne struje i klimatskih elemenata (temperatura zraka, brzina i smjer vjetra, sunčano zračenje) neposredno utječe na dužinu vodiča te time na provjes i zateznu silu u hvatištu vodiča. Istražene su mogućnosti određivanja zateznih sila i provjesa vodiča, kao polazišnog radnog stanja. Jedna od mogućnosti je da se postojećem OTLM sustavu statičkog i dinamičkog temperaturnog monitoringa dodaju inklinometar i vremenska postaja. Pomoću OTLM uređaja se mjeri temperatura i kut vodiča na mjestu pričvršćenja, dok sa meteorološkom postajom se mjere ostali meteo uvjeti, kao što su temperatura, smjer i jačina vjetra. Novo izrađena računarska aplikacija omogućuje izračun zatezne sile te provjes vodiča, ali i izračun pripadajućeg kuta s obzirom na izmjerenu temperaturu na vodiču. Iz usporedbe između izračunatog kuta i izmjerenog kuta, te praćenjem trenda razlike uz karakteristične meteorološke uvjete, kao što su temperatura (-5°C) i vjetar, moguće je procijeniti mogućnost nastanka leda na visokonaponskom vodiču.

  Read More

 • Hrocigre

  ISKUSTVA UPORABE MONTAŽNIH HAVARIJSKIH STUPOVA KOD SANACIJE 110 kV DALEKOVODA SRUŠENIH U SLOVENIJI ZA VRIJEME LEDENOG NEVREMENA

  U zadnjih tridesetak godina je u slovenskoj prijenosnoj i distribucijskoj visokonaponskoj mreži bilo više od četrdeset havarija na različitim dalekovodima (DV) od 110 do 400 kV. U veljači 2014. godine je u velikom dijelu Slovenije došlo do katastrofalnog rušenja niskonaponske (NN) i srednjenaponske (SN) distribucijske mreže, 110 kV distribucijskih i prijenosnih dalekovoda te 220 i 400 kV prijenosnih dalekovoda. Posebno katastrofalne posljedice su bile na vezi između trafostanica (TS) u okolici Ljubljane i Divače, kada su srušeni 220 i 400 kV dalekovodi. Dodatno opterećenje u obliku leda lomilo je stupove i kidalo vodiče. Prikazana su pozitivna iskustva uporabe tehnologije montažnih stupova za rješavanje havarijskih stanja u distribucijskoj i prijenosnoj mreži. Kod ove sanacije je bila od značaja tipizacija stupova i mogućnost ispomoći jedne tvrtke drugoj kod brze sanacije srušenih stupova. Problematika je aktualna i u širem prostoru zbog prošlogodišnjih poplava i ledom srušenih dalekovoda od Slovenije preko Hrvatske do Austrije, Mađarske, Rumunjske i Srbije.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2014
 • HR Cired

  PERIODIČNO OSPOSOBLJAVANJE GARANCIJA KOMPETENTOG I SIGURNOG IZVOĐENJA RADA POD NAPONOM

  Zakonski okviri osposobljavanja montera za rad pod naponom (RPN) su u pojedinim državama različiti. Negdje je to u sustavu obrazovanja, a drugdje u sustavu sigurnosti i zdravlja pri radu. U pojedinim državama je to regulirano na nivou državnih organa, a drugdje na nivou poduzeća. Temeljno osposobljavanje uključuje teoretsko i praktično osposobljavanje u specijaliziranim obrazovnim centrima i poligonima sa tehničkom opremom potrebnom za izvođenje praktičnog programa za RPN. Stručna literatura i priručnici govore o preporučenom opsegu pojedinih početničkih programa za RPN za pojedine naponske nivoe te o periodičnom osposobljavanju za održavanje kompetencija. Detaljno su predstavljeni koncepti osposobljavanja za RPN na NN u Sloveniji i Hrvatskoj gdje postoje razlike u zakonskim okvirima ali i velike programske sličnosti koja proizlaze iz činjenice da se koriste praktički identični sistemski priručnici za RPN na NN te temeljno osposobljavanje na poligonu HEP NOC.

  Read More

 • HR Cired

  UTJECAJ RADA POD NAPONOM NA POUZDANOST OPSKRBE

  Suvremeno društvo je ovisno o sigurnoj i pouzdanoj opskrbi električnom energijom te se povećavaju zahtjevi za kvalitetom električne energije (KEE). Razmatraju se tri područja KEE i to kvaliteta usluga (komercijalna kvaliteta), pouzdanost opskrbe i kvaliteta napona. Pouzdanost opskrbe karakterizira broj i trajanje prekida napajanja, a glavne karakteristike su vrsta prekida napajanja, trajanje prekida, odnosno pokazatelji prosječnog trajanja prekida u sustavu (SAIDI) i prosječnog broja prekida u sustavu (SAIFI), te broj kupaca obuhvaćenih prekidom. Pouzdanost opskrbe smatra se najvažnijim područjem kvalitete ODS-a. Jedno od mogućih rješenja za sniženjem SAIDI i SAIFI je uvođenje rada pod naponom (RPN). RPN direktno može utjecati na smanjenje trajanja i broja planiranih prekida napajanja. Kazna ili poticaj nacionalnih regulatornih tijela (NRT) su sigurno ekonomska osnova za financiranje odnosno direktna stimulacija za uvođenje i izvođenje RPN u pojedinom ODS.

  Read More

 • HR Cired

  PREGLED UPORABE MATERIJALA ZA SMANJENJE OTPORA UZEMLJENJA TRANSFORMATORSKIH STANICA

  Otpor uzemljenja uzemljivača ovisi o specifičnom otporu tla između uzemljivača i referentne zemlje te dimenzijama i izvedbi uzemljivača. Kod smanjenja otpora uzemljivača nudi se moguće rješenje u produžavanju uzemljivača što može biti neracionalno i skupo te zbog ograničenja prostora često i neizvedivo. Tada se moraju tražiti dodatna rješenja sa poboljšanjem značajki tla posebno kontakta uzemljivača s okolnom zemljom. Oko uzemljivača položimo zemlju sa boljom provodljivošću (crnica, humus, ilovača, glina), kemijske sonde ili posebne materijale (gel, bentonit, grafitni prah). Prezentirat ćemo pregled praktične uporabe raznih dodataka za smanjenje otpora uzemljivača na osnovu iskustava u slovenskoj i hrvatskoj distribuciji. Prikazana su tehnička rješenja i rezultati uporabe grafitnog praha, koji praktično prepolovi vrijednost otpora uzemljivača.

  Read More

 • Hrocigre

  MONITORING ZA POSREDNO ODREĐIVANJE PROMJENE HORIZONTALNE SILE U ZAVISNOSTI OD PROMJENE TEMPERATURE I NAGIBA NADZEMNOG VODA DALEKOVODA PRIJENOSNOG SUSTAVA

  Slovenski operator prijenosnog sustava, ELES, nastoji izgraditi i uspostaviti elektroenergetske prijenosne mreže budućnosti. Na provjerene tehnologije upravljanja i održavanja prijenosnog sustava ELES uvodi moderna tehnološka rješenja i inovacije. U okviru suradnje sa domaćim, slovenskim sveučilištima i institutima te proizvodnim tvrtkama se vode pilot projekti na testnim poligonima i samoj visokonaponskoj mreži. Jedan od projekta ja namjenjen procjeni učinkovitosti djelovanja sustava praćenja mjerenja temperature vodiča dalekovoda, vremenskih podataka i izračuna dozvoljenog nivoa termičke struje. Nakon zadnje katastrofalne zime u veljači 2014. godine u kojoj su zbog zaleđenja, velikog dodatnog opterećenja, popadali 110, 220 i 400 kV dalekovodi prijenosnog sustava, ELES je počeo tražiti mogućnosti monitoringa dodatnog opterećenja odnosno leda (slovenski žleda). Predstavljeno je rješenje koje je moguće integrirati u OTLM® sustav. Novo rješenje omogućuje praćenje promjene horizontalne sile u zavisnosti od promjene temperature u okviru normalnih radnih uvjeta, a koje istovremeno daje mogućnost određivanja promjene situacije zbog dodatnih opterećenja kao što je leđenje vodiča. Konačan cilj projekta je da se kod nastanka dodatnog opterećenja šalje alarm o zaleđenju u centar upravljanja i na taj način smanje oštećenja i ispadi uzrokovani ledom.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2013
 • Hrocigre

  INOVATIVNA RJEŠENJA KOD REKONSTRUKCIJE 110 kV TRANSFORMATORSKE STANICE NOVA GORICA

  U TS Nova Gorica je izvedena rekonstrukcija jednosistemskih sabirnica za vanjsku montažu u dvosistemske plinom izolirane sabirnice, odnosno u GIS izvedbi. Rasklopno postrojenje je od vitalnog značaja za opskrbu šireg područja Nove Gorice. Predstavljen je tijek rekonstrukcije postrojenja s naglaskom na provedbi zamjene sabirnica i prijelaznim pogonskim stanjima, osiguravajući da je rasklopno postrojenje u normalnom pogonu. Iznad postojećih sabirnica izgrađene su pomoćne sabirnice koje se koriste prilikom montaže GIS opreme. Prvi put u Sloveniji je prilikom rekonstrukcije VN postrojenja bila korištena tehnologija montažnih stupova za provedbu premosnice i to obilaznim povezivanjem dvaju dalekovoda i privremenog povezivanja dalekovodnih sustava s transformatorskim poljem. Provedba „bypass-a“ sa montažnim stupovima je obuhvaćala puno inovativnih rješenja, što je odraz visoke spremnosti, motiviranosti i bogatog iskustva montažerske skupine.

  Read More

 • Hrocigre

  TOČKASTO I UZDUŽNO MJERENJE TEMPERATURE OSNOVA ZA STATIČKO I DINAMIČKO ODREĐIVANJE OPTEREĆENJA DV 2×110 kV SLOVENJ GRADEC – DRAVOGRAD

  Prijenosni kapacitet dalekovoda određuje njegova maksimalna temperatura na kojoj dalekovod postigne maksimalan provjes, odnosno projektiranu sigurnosnu visinu. Dakle, ključna informacija koja omogućava upravljanje protokom energije je temperatura vodiča, jer obuhvaća termičku ravnotežu između džulskih gubitaka i okoline koja utječe na zagrijavanje ili hlađenje vodiča. Za mjerenje temperature vodiča na DV 2x110 kV Dravograd - Slovenj Gradec korištene su dvije tehnologije: točkasto (OTLM) i uzdužno mjerenje temperature pomoću Ramanove spektroskopije u optičkim vlaknima vodiča (OPPC). OTLM sustav provodi mjerenje temperature na površini vodiča, a OPPC u jezgri. Uvođenje sustava za mjerenje temperature vodiča, točkasto ili uzdužno, omogućuje u kombinaciji s vremenskom postajom i SCADA sustavom statičko (STR) i dinamičko (DTR) određivanje maksimalnog opterećenja dalekovoda.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2012
 • HR Cired

  SLOVENSKA ISKUSTVA KOD UVOĐENJA RADA POD NAPONOM NA NISKOM NAPONU U ELEKTRO DISTRIBUCIJSKA PODUZEĆA

  Slovenska distribucija je 2011. godine započela s radom pod naponom na niskom naponu (RPN na NN). Tako su se slovenski distributeri pridružili kolegama iz Hrvatske, odnosno HEP-a, koji su RPN započeli nekoliko godina ranije, točnije 2005. godine. Osposobljavanje zaposlenika za rad pod naponom (RPN) slovenskih pravnih osoba može se provesti u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Nakon potpisivanja ugovora između C&G i HEP NOC dovršen je i najvažniji zakonski uvjet, a to je preuzimanje uvaženog i potvrđenog sustava RPN. HEP NOC je ponudio izvedbu teoretskog i praktičnog osposobljavanja za RPN na vlastitom poligonu u skladu s preuzetim sustavom RPN od EDF SERECT. HEP NOC je ponudio svu svoju infrastrukturu za osposobljavanje, odnosno poligon sa instruktorima koji imaju višegodišnje iskustvo. Slovenska distribucija je preuzela sistemske priručnike, izradila elaborate uvođenja RPN na NN, nabavila osobnu zaštitnu opremu i alat za RPN te osposobila koordinatore i montere za RPN na NN za distribucijsku mrežu te uspješno započela RPN.

  Read More

 • HR Cired

  UTJECAJ REGULATIVE TREĆEG ENERGETSKOG PAKETA NA RESTRUKTURIRANJE U SLOVENSKIM DISTRIBUCIJSKIM TVRTKAMA

  Djelatnost distribucije električne energije je posljednja sastavnica sustava, koja je odgovorna za isporuku električne energije kupcima. Pet samostalnih slovenskih distribucijskih tvrtki Elektro Gorenjska d.d., Elektro Celje d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d. i Elektro Primorska d.d. uz razdiobu električne energije preuzete iz prijenosne mreže i brigu za pouzdanu opskrbu kupaca, prodaju, mjerenje, obračun i naplatu isporučene električne energije. Odgovorne su i za održavanje distribucijske mreže i postrojenja, zamjene i rekonstrukciju te razvoj. U slovenskom distribucijskom okolišu djeluje tvrtka SODO d.o.o., koja je preuzela ulogu operatora distribucijskog sustava. Slovenske distribucijske tvrtke aktivno prate zahtjeve europske regulative. Zadnje promjene u organizaciji slovenskih distribucijskih tvrtki su posljedica utjecaja regulative trećeg energetskog paketa.

  Read More

 • HR Cired

  ODRŽAVANJE SUNČANIH ELEKTRANA ZAHTJEVA OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD POD NAPONOM

  U registru Javne Agencije Republike Slovenije za energiju trenutno je (2.3.2012.) registrirano 1453 fotonaponskih sustava odnosno sunčanih elektrana od nekoliko kilovata do 999,9 kW. Većina tih elektrana nalazi se na krovovima industrijskih objekata i obiteljskim kućama, a samo manji broj na zemlji. Do razmaha gradnje sunčanih elektrana došlo je nakon jasno definiranih ekonomskih uvjeta u podzakonskim aktima iz područja obnovljivih izvora energije i kogeneracije za ovlaštene fizičke ili pravne osobe koje namjeravaju izgraditi postrojenje i proizvoditi električnu energiju iz sunčane elektrane. Analize održavanja sunčanih elektrana pokazuju da u nekim slučajevima nije moguće održavanje u beznaponskom stanju što zahtjeva uvođenje i osposobljavanje izvođača tih radova za rad pod naponom. Prvi požar na sunčanoj elektrani u Sloveniji otvorio je diskusiju u svezi sigurnog gašenja tih objekata odnosno pitanja o zahtjevima za novim i dodatnim osposobljavanjem profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca za gašenje sunčanih elektrana uz prisutnost istosmjernog napona opasnog po život, koji je viši od 120 V.

  Read More

 • HR Cired

  IDEJNO RJEŠENJE PILOT PROJEKTA TRANSFORMATORSKE STANICE U ELEKTRO MARIBOR KAO POTPORA KONCEPTU NAPREDNE MREŽE

  U distributivnoj mreži električne energije, koja predstavlja izuzetno dinamičan sustav, pojavljuju se različita opterećenja, koja izravno utječu na kvalitetu napona. Poduzeće za upravljanje distributivne mreže odgovorno je za pouzdan i siguran rad distributivne mreže. To je moguće samo uz kvalitetno poznavanje energetskih i električnih uvjeta u mreži. Difuzni izvori predstavljaju za konvencionalnu distributivnu mrežu veliku promjenu, koja se očituje u različitim smjerovima protoka električne energije i time utječe na naponske uvjete. Pilot projekt napredne TS će omogućiti precizno praćenje tih podataka i u izvornim točkama mreže niskog napona, koju predstavljaju transformatorske stanice. Projekt s kontrolom pogonskih parametara distributivne mreže predstavlja prvi korak prema naprednoj mreži.

  Read More

 • Hrocigre

  DINAMIČKI TEMPERATURNI MONITORING NADZEMNIH VODOVA PRIJENOSNOG SUSTAVA

  Moderna tehnološka rješenja i inovacije u slovenskoj prijenosnoj mreži, ELES-u, predmet su sistematičnog rada tvrtke i stručnjaka već dugi niz godina. Dinamički temperaturni monitoring nadzemnih vodova slovenskog prijenosnog sustava je inovativan ekonomski pokretač razvoja napredne mreže. Za maksimalno iskorištavanje kapaciteta prijenosa i za siguran prijenos električne energije najvažnije je poznavanje stvarne temperature vodiča i klimatskih elemenata (temperatura zraka, brzina i smjer vjetra, sunčevo zračenje), koji direktno utječu na provjes i status sigurnosnih visina na trasi dalekovoda. Pouzdanost, uz maksimalno iskorištavanje kapaciteta prijenosa električne energije, je značajan tehnički i ekonomski cilj prijenosnih sustava današnjice u tržišnim uvjetima djelovanja elektroenergetskog sektora. Dinamički temperaturni monitoring s kontinuiranim ili točkastim mjerenjem temperature vodiča bit će nadograđen sustavom određivanja granica opterećenja slovenskog prijenosnog sustava.

  Read More

Članci na hrvatskom jeziku -2011
 • Hrocigre

  HAVARIJSKI STUPOVI PRIHVATLJIVO RJEŠENJE U SUSTAVU ODRŽAVANJA VIOSKONAPONSKIH NADZEMNIH VODOVA

  Upotreba havarijskih metalnih stupova u sustavu održavanja visokonaponskih nadzemnih vodova omogućuje brzu i efikasnu sanaciju oštećenih stupova u vremenskim nepogodama. U slučaju nevremena srušeni se stup dalekovoda nadomjesti sa havarijskim stupom. To privremeno rješenje omogućuje aktiviranje oštećenog dalekovoda u veoma kratkom vremenu. Prednost takvog rješenja sanacije omogućuje vlasniku dalekovoda sistematsku pripremu trajne sanacije od analize problema, do izrade nove dokumentacije, zatim kvalitetnu pripremu građevinskih radova, izgradnju novog dalekovodnog stupa te omogućuje otklanjanje i redovnim pregledima otkrivene greške na dalekovodnim stupovima ili konzolama. Elektro Ljubljana d.d. i ELES d.o.o. su prihvatili prednosti upotrebe havarijskih, odnosno, montažnih stupova (ERS). Nabavka havarijskih stupova je omogućila sanaciju havarijskog stanja 110 kV DV u 2010. godini uz mogućnost sastavljanja stupova različitih naponskih nivoa od 35 kV, 110 kV, 220 kV do 400 kV.

  Read More